På dette modul får du styrket din viden om, hvordan organisationer fungerer og udvikler sig. Desuden udvikler du dine evner til at gennemføre strukturerede analyser og beskrivelser på baggrund af egne dataindsamlinger og metodiske værktøjer.

På modulet får du

 • viden om, hvilke centrale organisationsteoretiske perspektiver der ligger til grund for egen orga­nisation og hvordan disse påvir­ker organisationens/egne handlemuligheder i arbejdets udfø­relse 
 • forståelse for, hvordan en politisk styret organisation afviger fra an­dre organisationer
 • overblik over relevante samfundsvidenskabelige under­søgelsesmetoder. 

og du bliver i stand til at

 • kunne anvende centrale organisationsteorier til at analysere aktuelle problemstillinger i egen organisation
 • kunne analysere de forskellige beslutningsprocesser, der fore­går i en politisk styret organi­sation, og kunne reflektere over, hvordan man påvirker/bliver påvirket af dem
 • kunne vurdere, hvordan der kan gennemføres en systematisk analyse af en problemstilling, og på den baggrund kunne anvi­­se forskellige løsningsmuligheder
 • kunne deltage aktivt i udviklingen af egen organisa­tion såvel fagligt som tværfagligt
 • kunne gennemføre relevante primære empiriske undersøgelser in­den for eget funktionsområde og udarbejde forslag til løsnin­ger eller ændringer. 

Modulets hovedtemaer:

Organisatorisk forståelse og indsigt:

 • Organisation og individ
 • Organisation og gruppe
 • Organisation og samfund

Samfundsvidenskabelig metode:

 • Problemformulering
 • Projektskrivning/formidling
 • Valg af teori
 • Undersøgelsesdesign
 • Implementering af undersøgelse
 • Validering
 • Analyse
 • Konklusion
 • Perspektivering

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuel udarbejdet projektopgave.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Undervisningen afvikles på følgende dage:

20.09
25.09
02.10
09.10 (Læringsgruppedag)
23.10
07.11
11.11
20.11 (Læringsgruppedag)
25.11
02.12

Aflevering af eksamensprojekt senest 19. december 2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg