Dette modul giver dig indsigt i de psykologiske og kommunikative mekanismer og sammenhænge, der får borgere, kolleger og samarbejdspartnerne til at agere, som de gør.

(Obligatorisk modul på Kommunom, valgfrit modul på Sundhedskommunom)

På modulet får du

 • indsigt i og viden om forskellige psykologiske retnin­ger og teorier og forståelse for, hvordan og hvorfor vi som ansatte, borgere og kollegaer agerer, som vi/de gør
 • viden om, hvordan personlige holdninger og fordomme påvir­ker relationer mellem menne­sker
 • forståelse for reak­tionsmønstre, positionering og håndteringsstrategier
 • forståelse for etiske aspekter i samtaler og din egen rolle som kommunikerende individ.

og du bliver i stand til at

 • kunne identificere, analysere og vurdere psykolo­giske pro­blemstillinger på en arbejdsplads 
 • kunne vurdere fordele og ulemper ved forskellige metoder og redskaber til egen personlig udvikling
 • kunne analysere og vurdere mekanismerne i det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alter­native kommunikations­mu­ligheder samt kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en kon­struk­tiv dialog
 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på egen arbejdsplads og kunne for­hol­de sig kritisk til egen rolle i mø­det med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • kunne anvende din forståelse for borgernes forskellige so­ciale og kulturelle baggrund til at udvikle kvaliteten i borger­betjeningen.

Modulets hovedtemaer:

 • Forskellige psykologiske retninger
 • Personlig udvikling og relationers betydning
 • Personlighedstyper
 • Psykisk arbejdsmiljø/stress/coping
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Motivation og behov
 • Teams/Gruppe/roller/dynamik
 • Samarbejde og tværfaglighed
 • Forandring
 • Psykologi i et samfundsperspektiv
 • Magt og empowerment
 • Transaktionsanalyse/assertion
 • Positioner (aktør/offer)
 • Medarbejder som kommunikator
 • Samtalens kunst

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsgange og 2 læringsgruppedage.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder.
 

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen