På dette modul får du styrket din viden om, hvordan organisationer fungerer og udvikler sig. Desuden udvikler du dine evner til at gennemføre strukturerede analyser og beskrivelser på baggrund af egne dataindsamlinger og metodiske værktøjer.

På modulet får du

 • viden om, hvilke centrale organisationsteoretiske perspektiver der ligger til grund for egen orga­nisation og hvordan disse påvir­ker organisationens/egne handlemuligheder i arbejdets udfø­relse 
 • forståelse for, hvordan en politisk styret organisation afviger fra an­dre organisationer
 • overblik over relevante samfundsvidenskabelige under­søgelsesmetoder. 

og du bliver i stand til at

 • kunne anvende centrale organisationsteorier til at analysere aktuelle problemstillinger i egen organisation
 • kunne analysere de forskellige beslutningsprocesser, der fore­går i en politisk styret organi­sation, og kunne reflektere over, hvordan man påvirker/bliver påvirket af dem
 • kunne vurdere, hvordan der kan gennemføres en systematisk analyse af en problemstilling, og på den baggrund kunne anvi­­se forskellige løsningsmuligheder
 • kunne deltage aktivt i udviklingen af egen organisa­tion såvel fagligt som tværfagligt
 • kunne gennemføre relevante primære empiriske undersøgelser in­den for eget funktionsområde og udarbejde forslag til løsnin­ger eller ændringer 

Modulets hovedtemaer:

Organisatorisk forståelse og indsigt:

 • Organisation og individ
 • Organisation og gruppe
 • Organisation og samfund

Samfundsvidenskabelig metode:

 • Problemformulering
 • Projektskrivning/formidling
 • Valg af teori
 • Undersøgelsesdesign
 • Implementering af undersøgelse
 • Validering
 • Analyse
 • Konklusion
 • Perspektivering

Tilrettelæggelse:

Undervisningen tilrettelægges, så der tages hensyn til, at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder, at der er flere men kortere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold:

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform:

Individuel udarbejdet projektopgave

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: Januar 2025
Varighed: På grund af de kortere undervisningsdage er der 17 undervisningsgange på modulet
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder.

 

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen