Nyt modul! Styrk din rolle som bindeled mellem patient og sundhedsvæsen med dette modul, som giver dig et fælles sundhedsfagligt sprog med det kliniske personale.

På dette nye valgmodul til sundhedskommunom får du den brede sundhedsfaglige forståelse med fokus på et fælles sundhedsfagligt sprog med det kliniske personale, herunder sygdomslære og forståelse for sygdomsforløb og sundhedsadfærd. Samtidig sætter modulet fokus på at udfylde rollen som bindeled mellem patient og sundhedsvæsen og forstå og begå sig som et centralt led i sundhedsvæsenets informationsstrømme, blandt andet ved at træne omsætning af klinisk faglig viden.

Modulets hovedtemaer:

Sundhedsfaglige begreber og understøttelse af kliniske observationer:

 • Folkesundhed, KRAM, den generelle aldring og rehabilitering
 • Kronisk sygdom (eks. KOL, diabetes, bevægeapparatet, hjerteinsufficiens, kræft og psykiske lidelser)
 • Metoder til observation af kritisk sygdom

Det fælles sundhedsfaglige sprog i samarbejdet på arbejdspladsen:

 • Rollen i fremtidens sundhedsvæsen og betydningen for samspillet med de kliniske faggrupper
 • Intern kommunikation og informationsstrømme på arbejdspladsen
 • Kommunikation og samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektoren.

Rollen som bindeled mellem patient og sundhedsvæsen:

 • Dialog med patienten om sundhed, sygdom og behandlingsforløb
 • Viden om den sårbare patient og understøttelse af udsatte grupper
 • Opmærksomhed på ulighed i sundhed og en helhedsforståelse for patientens liv
 • Det ligeværdige samspil med pårørende gennem inddragelse, dialog og information

Udbytte

Viden

De studerende skal

 • Have viden om centrale sundhedsfaglige metoder til klinisk observation eks. ISBAR, ABCDE, TRIAGERING, TOKS mv.
 • Have viden om det fælles sundhedsfaglige sprog med henblik på at understøtte kommunikationsstrømme mellem faggrupper og reaktionsmønstre ved sundhedsudfordringer og sygdom.
 • Have viden om KRAM, kroniske sygdom den sårbare patient og ulighed i sundhed
 • Have viden om betydningen af sundhedsvæsenets udfordringer indenfor folkesygdomme, sundhedsadfærd og rehabilitering
 • Forstå betydningen af personlige værdier, holdninger og fordomme i samspil og relation mellem patient og sundhedsvæsen.

Færdigheder

De studerende skal

 • Kunne anvende og formidle faglig viden om sundhed og sygdom, herunder forståelse for sygdomsforløb, metodisk og systematisk, så det kan anvendes på konkrete problemstillinger.
 • Selvstændigt kunne anvende og formidle faglig viden om sundhedsvæsenets koordinering og sammenhænge på tværs, i relationen til patient, borger og pårørende.
 • Kunne identificere, analysere og vurdere væsentlige problemstillinger/udfordringer i forhold til patienternes sundhed og sygdom.
 • Kunne forstå de kliniske arbejdsgange og organiseringer samt benytte relevante redskaber til opsporing af kritisk sygdom.
 • Kunne analysere og vurdere aktuelle sundhedsproblemstillinger med opmærksomhed på ulighed i sundhed og en helhedsforståelse af patientens liv.

Kompetencer

De studerende skal

 • Selvstændigt kunne tage initiativ til eller indgå i samarbejde – fagligt som tværfagligt
 • Selvstændigt kunne identificere egne læringsbehov og deraf tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til det faglige virke og egen profession.
 • Selvstændigt kunne understøtte patienter og kolleger med relevante sundhedsfaglige observationer og handlinger, eks. ISBAR, ABCDE, TRIAGERING, TOKS mv.
 • Kunne analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med betydning for egne arbejdsområder og på baggrund heraf bidrage til udvikling og løbende opgaveglidning/flytning.
 • Kunne identificere, kvalificere og deltage proaktivt til forandringer i udvikling og samarbejdet og dermed være med til at tage egen profession til nye højder.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en portfolio/logbog.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg