Få ny viden og konkrete metoder, som gør dig i stand til at bedrive faglig ledelse og facilitere udvikling af kvalitet, så du skaber bedre koblinger mellem faglig praksis, pædagogiske ambitioner, udviklingstiltag og øget kvalitet i dit dagtilbud.

Som leder af et dagtilbud ved du godt, hvad god kvalitet er. Du ved med al sandsynlighed også, hvad der skal til for at udvikle kvaliteten. Du kender både de faglige ambitioner, det faglige fundament og de metoder og tilgange, som skal anvendes. Men måske har du svært ved at få det til at ske i praksis?

Hvis det er din oplevelse, er du ikke alene. Rigtig mange ledere af dagtilbud synes det er svært både at bedrive faglig ledelse af udviklings- og kvalitetsprocesser, og være tæt nok på praksis til at holde fast og sikre, at forandringer og nye tiltag også forankres i det pædagogiske læringsmiljø og bliver til gavn for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Men den nationale undersøgelse af kvalitet i daginstitutioner (Eva 2023) viser, at der er behov for et forstærket blik på – og løft af kvaliteten i læringsmiljøerne i dagtilbud. Det betyder, at du som dagtilbudsleder skal have endnu mere fokus på den faglige ledelsesopgave, det er at stå i spidsen for kvalitetsudvikling. Du skal med andre ord vide, hvordan du:

 • Sætter rammer og opstiller hegnspæle for en fælles udviklingsproces
 • Forstår og formidler en fælles faglig forståelse af kvalitet og kvalitetsudvikling
 • Tilrettelægger inddragende og fagligt udviklende processer, der styrker kerneopgaven
 • Tilbyder faglig sparring og faciliterer systematisk refleksion over pædagogisk praksis
 • Skaber rammerne for, at det pædagogiske personale kan udvikle egen praksis
 • Følger med, følger op, retter ind og retter til, når I implementerer udviklingsinitiativer.
  18.100 kr.
  Sted og startdato
  Odense: 16. januar 2024
  Varighed: 7 dage og læringsgrupper
  ECTS: 10
  Se tid og sted for det valgte forløb
  Foråret 2024

  Undervisning: 16.1. + 23.1. + 1.3. + 14.3. + 4.4. + 24.4. + 13.5.2024
  Læringsgruppedage 31.1. + 10.4.2024 - halve dage
  Sparring: 7.2.2024
  Vejledning: 27.5.2024
  Aflevering af opgave: 13.6.2024
  Eksamen: 24. + 25.6.2024

  Undervisning og eksamens foregår fysisk, det øvrige foregår virtuelt

  Den fysiske undervisning forgår hos Mødecenter Odense, Buckwaldsgade 48, 5000 Odense C

  Der er undervisning fra kl. 9.00 -15.00.

  Der er tilmeldingsfrist til modulet den 5. december 2023.
  Efter tilmeldingsfristen udløb er tilmeldingen bindende.

  Undervisere på modulet er Susanne Harder og Lisbeth Tarp Mouritzen, begge chefkonsulenter hos Komponent.
  Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
  Er du i målgruppen?

  Modulet er for ledere i dagtilbud, som har personaleansvar og ansvar for faglig kvalitet og udvikling. 

  Du behøver ikke være i gang med en lederuddannelse på diplomniveau for at deltage. 

  Brug opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet

  Modulet ligger inden for rammerne for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025. 

  Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud.

  Læs mere om kravene til udmøntning af midlerne her

  Styrk din faglige ledelse

  Komponent har udviklet et nyt modul på diplomniveau, som giver dig ny viden, nye metoder og kompetencer til at lede den faglige udvikling af kvalitet i dagtilbud.

  På forløbet:

  • Får du opdateret dit teoretiske fundament med nyeste viden om faglig udvikling, ledelse, kvalitet, evaluering og kommunikation

  • Skaber du en kobling mellem dit teoretiske fundament og din hverdagspraksis, fordi du får tid til at prøve ny læring af i praksis

  • Lærer du metoder og procesgreb, der hjælper dig til at designe og facilitere udviklingsprocesser med fokus på faglig kvalitet og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø

  • Prøver du metoderne af i eget dagtilbud, så du ved, hvad der virker for dig og dine medarbejdere

  • Får du flere forskellige og meget konkrete bud på, hvordan du kan følge med i og følge op på den faglige kvalitet og tilpasse din faglige ledelse til behovet.

  • Får du mulighed for at diskutere udfordringer, metoder og løsninger med dagtilbudsledere fra andre kommuner.

  Pige sidder på en kanon på en legeplads - med kasket på hovedet
   

  Viden, metoder og værktøjer inden for fem faglige temaer

  Læs mere Læs mindre

  Indhold

  Modulet tager udgangspunkt i, at faglig ledelse af kvalitet fordrer kompetencer til at lede medarbejdernes systematiske beskrivelser og refleksioner over forskellige elementer i det pædagogiske læringsmiljø, samspillet mellem disse og deres samlede betydning for alle børns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

  Faglig ledelse skal i den sammenhæng bl.a. forstås som dagtilbudslederens evne til at etablere, vedligeholde og udvikle systematisk refleksion gennem bl.a. tydelige og fagligt velbegrundede valg og fravalg i den pædagogiske praksis og valg af pædagogisk praksis med udgangspunkt i både data og evidensbaserede metoder.

  Derfor er der på modulet også fokus på, hvordan du som dagtilbudsleder kan inddrage konkrete værktøjer til evaluering og dokumentation og dermed tilrettelægge, gennemføre og analysere evalueringer og deres effekt på børnene. Heri ligger også evne til at redegøre for relevans og resultater i forhold til børns læring, trivsel, udvikling og dannelse for på den baggrund at kunne prioritere dagtilbuddets indsatser.

  Fem faglige temaer

  • Forskningsinformeret viden om kvalitet i dagtilbud og om udvikling af sammenhænge mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring
    
  • Evaluerings- og dokumentationsformer - forskellige kvantitative og kvalitative metoder i dagtilbud
    
  • Måling af kvalitet i dagtilbud med udgangspunkt i elementerne i den styrkede læreplan
    
  • Faglig ledelse af forandring, refleksion og læring med henblik på at udvikle kvaliteten i dagtilbuddenes læringsmiljøer
    
  • Faglig ledelse af kvalitet - at følge og følge op på den faglige kvalitet og efterfølgende kontinuerligt tilpasse og evt. omfordele ressourcer og kompetencer i dagtilbuddet

   

  Dit personlige udbytte

  • Opdateret viden pædagogisk ledelse af faglig kvalitet og udvikling
  • En værktøjskasse med greb til at facilitere og forankre udviklingsprocesser
  • Sparring på konkrete udfordringer, processer og mulige løsninger
  • 10 ECTS mod en fuld lederuddannelse på diplomniveau
  Voksen kvinde smiler, skov i baggrunden

  Udbytte for dit dagtilbud

  • En ny og bedre praksis for systematisk refleksion og sparring
  • Bedre rammer for det pædagogiske personales udvikling af faglig praksis
  • Bedre implementering af indsatser, der styrker kvaliteten i jeres dagtilbud
  • Et styrket kvalitetsfokus, som gavner børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.  
  Dreng og pige på legeplads, smiler til fotografen

  Dobbeltmodul på diplomniveau (10 ECTS)

  Faglig ledelse af kvalitetsudvikling i dagtilbuddet er et dobbeltmodul på diplomniveau, som består af valgmodulerne Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS) og Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS). 

  Indholdet og formen på modulet er tilpasset din hverdag som dagtilbudsleder og de udfordringer, du og dine kollegaer støder på i arbejdet med at udvikle kvaliteten og den pædagogiske praksis. 

  Du afslutter dobbeltmodulet med individuel eksamen eller gruppeeksamen, som består af et skriftligt oplæg  (portfolio) og en mundtlig prøve. Når du har bestået, får du 10 ECTS mod en lederuddannelse på diplomniveau. Husk, der er fuld merit mellem Den Offentlige Lederuddannelse og Diplom i Ledelse, så du kan tage modulet selvom du er i gang med en anden diplomlederuddannelse. 

  Den Offentlige Lederuddannelse

  Den Offentlige Lederuddannelse har givet Nethe Fals konkrete værktøjer, hun kan bruge i sit job som daglig pædagogisk leder, fordi undervisningen tager udgangspunkt i i centrale problemstillinger og udfordringer, ledere har i deres hverdag.

   

  Syv undervisningsdage, læringgrupper og træning i eget dagtilbud

  Teori, du bruger i praksis

  Selvom du får styrket dit teoretiske grundlag, er dette ikke kun et teoretisk modul. Det er din praksis, som skal udvikle sig, og derfor har vi designet modulet, så koblingen mellem teori og din praksis er stor.

  Aktionslæring er med til at sikre, at du får afprøvet konkrete ledelsesgreb i egen praksis, og den efterfølgende dialog med både undervisere og studerende sikrer, at du udvikler dit perspektiv på både den faglige ledelsesopgave, evaluerings- og kvalitetskulturen i dit dagtilbud og den pædagogiske praksis blandt personalet.

  Syv undervisningsdage

  Undervisningen består af syv hele undervisningsdage fordelt på 6 måneder. Vi veksler mellem virtuel undervisning og undervisningsdage med fysisk fremmøde. Det reducerer transporttiden og giver mulighed for halve studiedage, så du bedre kan passe dit arbejde ved siden af.

  Læringsgrupper

  Sideløbende med undervisningen etableres læringsgrupper, hvor deltagerne sparrer med hinanden om ledelsesmæssige udfordringer og konkrete aktioner. Underviserne deltager løbende på de virtuelle møder for at tilbyde sparring i forhold til at identificere ledelsesmæssige udfordringer i relation til ledelse af evaluering og kvalitet i dagtilbuddet. Læringsgrupper understøtterne, at du:

  • Får hjælp til konkrete udfordringer i eget dagtilbud samtidig med, at du hjælper andre
  • Kvalificerer dine proces- og faciliteringskompetencer  til at understøtte andres læreprocesser
  • Kan spejle din egen ledelsespraksis i andres og dermed udvider dit ledelsesrepertoire.

  Forløbet afsluttes med én samlet eksamen (10 ECTS) med udgangspunkt i en synopsis. Modulet er et dobbelt valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse og kan tages selvstændigt eller som led i en samlet lederuddannelse på diplomniveau. Husk, der er fuld merit mellem DIL og DOL, så du kan også deltage på modulet, hvis du er i gang med en diplom i ledelse. 

  Mød dine undervisere

  Læs mere Læs mindre

  Lisbeth Tarp Mouritzen

  Lisbeth hjælper kommuner, skole og andre institutioner med at designe kompetenceforløb, der understøtter dem i at realisere forandringer og forbedre deres praksis. I Komponent arbejder Lisbeth bl.a. med talentudviklingsforløb for medarbejdere og nye ledere i kommuner og med faglig og pædagogisk ledelse. Find Lisbeth på LinkedIn.

  Læs mere Læs mindre

  Susanne Harder

  Susannes primære arbejdsområde er i spændingsfeltet mellem national lovgivning, lokal forankring og kompetenceudvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Hun bistår kommuner med at implementere nationale krav i lokal praksis og har mere end 20 års erfaring som underviser, oplægsholder og udviklingskonsulent. Find Susanne på LinkedIn.

  Derfor skal du vælge Komponent

  Komponent har i mere end 20 år arbejdet med udvikling af ledelse, faglig praksis og kvalitet i skoler og dagtilbud. Komponent er også den største udbyder af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau målrettet offentlige ledere. Vores forløb er ikke tør teori – vi sørger for, at teori og din hverdag kobles sammen, så du har de bedste forudsætninger for at skabe en ny og bedre praksis.

  Læs mere Læs mindre

  Tilmeld dig

  Vil du blive bedre til at bedrive faglig ledelse? Så tilmeld dig i dag. 

  Læs mere Læs mindre
   

  Brug opkvalificeringspuljen

  Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet er med til at understøtte et bredt løft af kompetencer blandt pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner og dagpleje. 

  Modulet ligger inden for rammerne for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025. 

  Læs mere om kravene til udmøntning af midlerne her

   

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

   

  JR
  Studievejleder - DOL
  Jane Rasmussen
  LTM
  Chefkonsulent
  Lisbeth Tarp Mouritzen
  SHA
  Chefkonsulent
  Susanne Harder