Som politiker med fokus på kultur- og fritid, kan du nu blive klogere på din rolle og dine muligheder på et område med stort potentiale for at skabe værdi på tværs af din kommunes indsatser

Kultur- og fritidsområdet har stor bevågenhed lokalt, da næsten alle borgere er i kontakt med den kommunale indsats på området. Det betyder, at du som politiker skal navigere blandt mange aktører, meninger og ønsker, når du arbejder med området. Samtidig er rammerne for politiske prioriteringer og indsatser ofte ikke lovbundne, og du har gode muligheder for at understøtte områdets udvikling til gavn for borgere, institutioner, foreninger og andre aktører lokalt.

Deltagerne er allerede inden deltagelsen blevet oplyst om lokale forhold på området i egen kommune og har behandlet en række konkrete problematikker i forbindelse med deres udvalgsintroduktion. Forløbet har derfor til formål at bygge ovenpå den lokale introduktion gennem en række oplæg med relevans på tværs af alle kommuner samt igennem løbende dialog og øvelser, hvor de deltagende politikere inddrages aktivt i programmet.

Det er ambitionen, at deltagerne forlader døgnet med en række overordnede refleksioner om og perspektiver på, hvilke muligheder der eksisterer lokalt for at udvikle, understøtte og prioritere politiske dagsordner, lokale aktører og tværfaglige samarbejder, med udgangspunkt i de frie muligheder kommunerne har på kultur og fritidsområdet.

Indhold

Forløbet indledes med en introduktion til kommunernes lovbestemte opgaver på området. Herudover introduceres deltagerne til områdets aktørbillede lokalt og nationalt, hvorefter muligheds-rummet både indenfor de såkaldte ”skal-opgaver” og i de øvrige tiltag kommunerne kan iværksætte udenom de lovbundne opgaver på området drøftes. Introduktionen suppleres af en erfaren kommunal politiker, som vil berette om erfaringer med både udfordringer, succeser og ikke mindst vejen derhen.

Under aftenens middag vil deltagerne kunne opleve et perspektiverende indspark ”udefra”, der stiller spørgsmål til, hvorfor kommunerne ikke i højere grad ”griber bolden” på området.

Lørdagen indledes med et rids over rollefordelingen mellem politikere, institutioner og andre lokale aktører. Dette udforskes nærmere i en række kortere oplæg og drøftelser af de politiske mulighedsrum på biblioteks-, musik- og kulturskole-, event/arrangements-, civilsamfunds/forenings- og idrætsområdet, som udgør de institutions-, aktivitets- og aktørområder, hvor der kan sættes politiske aftryk.
Forløbet afsluttes med drøftelser af områdets potentialer for at skabe yderligere værdi på en række andre velfærdsområder såsom børn/unge, sundhed, social og beskæftigelse mv.

De enkelte programpunkter vil være korte oplæg af fagpersoner indenfor de forskellige institutioner, aktiviteter og aktører suppleret af lokalpolitikere, der kan berette om deres rolle som politiker i en konkret forandringsproces på det enkelte område.

Undervisere/ Oplægsholdere

Forløbet faciliteres af Center for Klima og Erhverv i KL, hvor Kultur- og fritidsområdet er organiseret.

Detaljeret program følger

5.500 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 2. september 2022
Varighed: 1 døgn med overnatning
Se alle dage og tidspunkter
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
02.09.2022 kl. 16:00 - 03.09.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på kultur- og fritidsområdet

Program

Velkomst
v. kontorchef, Karoline Amalie Steen
Introduktion til kultur- og fritidsområdet i kommunerne
- Hvad er de lovbundne opgaver?
- Aktørbilledet lokalt og nationalt
- Mulighedsrummet
En kommunal kulturpolitikers beretning
- Fra beslutning til resultat - grundlag og proces
- Udfordringer og succeser
- Hvordan opfattede jeg mit mulighedsrum?
- Hvordan satte jeg fokus på mine mærkesager?
Pause og networking
Middag og oplæg ”udefra”
- Hvordan ser kommunernes arbejde på kultur- og fritidsområdet ud udefra?
- Hvilke bolde skal kommunerne blive bedre til at gribe på området?
Min rolle som kultur- og fritidspolitiker
Det politiske mulighedsrum: Folkebiblioteket
Alle kommuner er forpligtede til at drive et folkebibliotek.
Bibliotekerne har de seneste 10-20 år været igennem en rivende udvikling, så de nu ikke længere blot opbevarer og udlåner bøger, men også understøtter den lokale sammenhængskraft, (digital) dannelse, verdensmålsforankring og bæredygtig byudvikling blandt meget andet.
Pause
Det politiske mulighedsrum: Musik- og kulturskoler
Alle kommuner er forpligtede til at drive en musik- og/eller kulturskole. Institutionerne har ofte mange samarbejdsflader med bl.a. folkeskoler, daginstitutioner såvel som biblioteker, kulturhuse, spillesteder mv. i kommunerne. Samtidig arbejder de aktivt med, at flest børn og unge får mulighed for at møde kunst og kultur i hverdagen.
Det politiske mulighedsrum: Events- og arrangementer
Events- og arrangementer af både professionel og frivillig karakter er blevet en stadig vigtigere del af kommuners tilbud om kulturoplevelser til alle kommunens borgere. Men en strategisk tilgang til området kan også understøtte den lokale sammenhængskraft samt bosætning, erhvervsudvikling og generel vækst.
Frokost
Det politiske mulighedsrum: Civilsamfund, foreninger og ildsjæle
Traditionelt har kommunens indsats været bundet i fordeling af lokaler og aktivitetstilskud til primært aftenskoler og traditionelle foreninger. Men deltagernes gennemsnitsalder på aftenskolerne er stigende, de unge søger i højere grad andre aktører samtidig med, at der fortsat er mange der står udenfor et fællesskab. Hvad kan man gøre politisk for at imødekomme udviklingen?
Det politiske mulighedsrum: Idræt og faciliteter
Idrætsområdet er traditionelt det aktivitetsområde flest borgere benytter, men borgernes deltagelsesformer er i opbrud og efterspørgslen efter nye aktivitetsarenaer er under kraftig udvikling. Derudover ser vi stadig flere søge mod det selvorganiserede og kommercielle aktører, så hvad kan det betyde for de politiske prioriteringer?
Kaffepause
Kultur- og fritidsområdet som værdiskaber på tværs
Kultur- og fritidsområdets indsatser har værdi i sig selv for borgerne, men deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter rummer også en række afledte effekter på tværs af kommunens øvrige indsatser og velfærdområder.
Kultur- og fritid kan bidrage med rigtig meget, men alt på en gang. Derfor er det afgørende at prioritere i værdiskabelsen, når de politiske beslutninger træffes.
Hvordan arbejder du som kommunalpolitiker med samarbejdet på tværs af aktører og forvaltninger, og hvordan foretager du de nødvendige prioriteringer?
Afrunding
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen