Ses vi på konferencen Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet den 7. december 2023?

Fra Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet 2022:

Vil du opdateres på den nyeste viden om og erfaringer med faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet?

Komponent inviterer for fjerde gang til national konference, hvor vi sætter spot på de forskellige faglige og økonomiske perspektiver i det tværfaglige samarbejde om at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for alle børn i kommunerne. De forskellige perspektiver vil blive belyst ud fra forskning og videnspersoner og ikke mindst gennem kommunecases.  

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Målgruppen til konferencen er skoleledere, skolechefer, ledere af PPR, faglige konsulenter, økonomikonsulenter og andre med interesse for området. 

 
 

Program og sessioner

Læs mere Læs mindre

09:00  Ankomst og morgenkaffe

09.30  Velkomst og rammesætning

09.35  Kommunal organisering af viften af specialtilbud
Der er i disse år en vækst af elever med diagnoser, og mange kommuner oplever et øget pres i forhold til visitation til specialtilbuddene. Oplægget sætter fokus på, hvilke udviklingstendenser der er landet over i forhold til udviklingen i diagnoser og rejser spørgsmål som: Hvordan opdeler kommunerne deres forskellige tilbud i typer af målgrupper? Hvilke styrker og svagheder er der i de forskellige løsninger. Og er tiden og udviklingen ved at løbe fra de traditionelle diagnoseopdelte tilbud?

// Tyge Tegtmejer, ph.d., forsker, VIVE

10.20  Nye veje på skoleområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune - at lykkes med den fælles kerneopgave i fællesskab og på nye måder
Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2019 arbejdet ud fra en skolestrategi "Nye veje", hvor fokus har været at at skabe læringsmiljøer for alle børn i kommunen. Dette har krævet et fokus på tre centrale perspektiver: et organisatorisk, et økonomisk og et kvalitetsmæssigt perspektiv.

I oplægget får du viden om:

  • Hvad distriktsledelse og decentralisering af økonomien har skabt af muligheder (fx større decentralt ansvar - kort indblik i på hvilke præmisser den økonomiske tildelingsmodel er konstrueret)
  • Baggrunden for en ny re- og visitationsproces
  • Hvordan PPR arbejder på at arbejde endnu tættere på praksis

// Flemming Nielsen, fagchef og Pernille Funder, leder af PPR, Ringkøbing-Skjern Kommune

11.00  Kaffepause

11.20  Bliv klogere på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand
Folkeskolens rammer for inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand er lovregulerede, og derfor sætter vi her fokus på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Vi ser også på, hvad det betyder, når skolen er en forvaltningsmyndighed, også for samarbejdet med forældre og samarbejdspartnere mv.

// Pernille Bischoff, jurist og mangeårig underviser for Komponent

12.00  Frokost

12.50  Sessioner
Vælg mellem tre spændende sessioner.
Se sessionsoversigten.

13.45  Kaffepause

14.05 Sådan styrker du kommunikationen med (utilfredse) forældre
Løbende og konstruktiv kommunikation mellem forvaltning, skole og forældre er det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde. Men kommunikation er en kompleks størrelse, som er bundet op på specifikke situationer og kontekster, hvori relationer indgår. Det er derfor en kompetence, der skal have en særlig bevågenhed, når man som professionel bl.a. skal samarbejde med forældre, som er utilfredse, frustrerede eller bekymrede. Oplægget fokuserer på, hvordan man som professionel kan træne den løsningsfokuserede dialog med plads til markante holdninger, store følelser og forskellige perspektiver på den fælles sag. 

// Hans Mogensen, kommunikationschef, Silkeborg Kommune og journalist, executive master i corporate communication og master i offentlig ledelse.

Bemærk ændring i programbeskrivelse siden første offentliggørelse

14.50  Kommunernes understøttelse af skolernes udvikling af inkluderende læringsmiljøer
Folkeskolerne befinder sig i en fortløbende proces i forhold til at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Desværre mangler der mange steder kompetencer og viden om specifikke funktionsnedsættelser og særlige behov, samt hvilke tilpasninger der kan tænkes i. Her spiller adgangen til specialpædagogisk sparring en stor rolle. Oplægget giver et overblik over hvordan kommunerne organiserer  denne understøttelse, og hvad erfaringerne med forskellige modeller er samt hvordan PPR, kommunale specialpædagogiske konsulenter eller udgående medarbejdere fra specialtilbud spiller en nøglerolle.

// Thyge Tegtmejer, ph.d., forsker, VIVE

15.25  Afrunding

15.30 Tak for i dag

Læs mere Læs mindre

Vælg mellem følgende tre sessioner:

Session 1: Centralt eller decentralt betalingsansvar? Tårnby Kommunes erfaringer med fælles visitationsudvalg og tværgående samarbejde

Tårnby Kommune har været igennem en længere proces, hvor alle parter har været involveret - børn, forældre, politikere og professionelle. En del af processen indebar en grundig analyse af hele specialområdet, og det mundede bl.a. ud i beslutningen om dannelse af nytænkte kompetencecentre på skoler og daginstitutionsområdet, og dannelse af nye visitationsudvalg. På sessionen vil Per og Charlotte fortælle om overvejelserne i forbindelse med omlægningen, om hvordan man samarbejder på tværs og hvilke overvejelser de har gjort sig ift. at styre økonomien, når ressourcerne er knappe.  

// Per Trudslev, skolechef, Tårnby Kommune og Charlotte Djuraas, børne- og familiechef, Tårnby Kommune 

Session 2: Hvordan bruger man den specialiserede viden på specialområdet til at understøtte kapacitetsopbygning og udvikling i almenområdet?

I oplægget vil du høre om, hvordan Nyborg Kommune skabte et tættere samarbejde mellem kommunernes specialskoler og folkeskolerne og hvilke dilemmaer og udfordringer det medførte.
Oplægget fokuserer særligt på to elementer i udviklingen:

  • En styringsmodel på skoleområdet der blev et turn-around omkring det forpligtende samarbejde mellem skolerne vedrørende inklusion og som skabte dilemmaer om hvordan man fordeler ressourcer fra specialområdet til almenområdet i fællesskab og hvordan man sikrer at kvalitet og viden følger med, når ressourcerne flyttes.
  • En Faglig strategi for inkluderende læringsfællesskaber som sikrede en faglig retning på ledelse, inklusion og udvikling og som skabte udfordringer ift. at  implementere man en strategi hele vejen ned gennem en skole.

// Malene Kongpetsak Pedersen, faglig leder for inklusionsområdet og Maj-Britt Toft Jørgensen, leder af Specialskole og videnscenter for folkeskolerne, Nyborg kommune 

Session 3: Hjælp børn til at komme i skole

Alle børn har ret til undervisning. Skolefravær vækker bekymring hos mange, og ikke mindst er det bekymrende for familien og barnet, som kan opleve ensomhed og opleve ikke at være en del af et socialt fællesskab.  Socialstyrelsens undersøgelse af 35 VISO-sager, hvor børn med autisme havde massivt skolefravær, viste bl.a., at der ofte var mange og meget forskellige årsager til skolefravær og at samarbejdet mellem forældre, forvaltning og skole ofte havde været udfordrende. 

Socialstyrelsen og Slagelse Kommune fortæller om udviklingen af en samarbejdsmodel, hvor der bl.a. er fokus på, hvordan man arbejder med at opspore tidlige tegn på skolefraværsadfærd, hvordan man afdækker årsager og iværksætter indsatser for at hjælpe barnet tilbage i skole. 

// Lise Skov Pedersen, specialkonsulent og projektleder i Socialstyrelsen, Dorthe Bevensee specialkonsulent og projektmedarbejder i Socialstyrelsen og Gitte Susanne Altenburg, projektleder og skolekontaktperson i Slagelse Kommune 

Læs mere Læs mindre
 
 

Praktiske informationer

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Hvornår

1. december 2022

2.400 kr. ekskl. moms.

1. oktober 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Faglig og økonomisk styring, er du altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores chefkonsulent Lisbeth Tarp Mouritzen.

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen