Kommunen skal tilbyde træning – og borgeren skal udvikle og fastholde sine kompetencer. Hvad er lovgrundlaget og hvordan sikrer en tværgående træningsindsats borgerens deltagelse og selvhjulpenhed?

Uanset om borgeren er ung eller gammel, tilknyttet arbejdsmarkedet eller er pensionist, så er kravet det samme. Borgeren skal tage ansvar for at udvikle sig og for at anvende sit potentiale i det omfang, det er muligt. Der skal blandt andet være fokus på træning i jobcentret, i hjemmeplejen og i samarbejdet med sundhedssektoren. Dette kursus sætter fokus på, hvordan dette kan ske, giver overblik over mulighederne og sammenhængen i indsatserne på tværs af fagområder samt tydeliggør lovgrundlaget.

Hvad kan trænes?

Der kan trænes målrettet med en enkelt del af kroppen, med helheden, med psyken eller generelt med at fastholde eller udvikle færdigheder, der skal bruges i det daglige og i livet generelt. Der kan eksempelvis også tilbydes træning i at udvikle sociale kompetencer samtidig med, at der arbejdes målrettet på at få benene til at fungere igen. Og herefter kan der tilbydes vejledning og træning i nye måder at gennemføre morgenbadet på samt støtte til at planlægge sig ud af vanskeligheder med at få tøjet på.


Træning kan indgå i et ressourceforløb eller som led i jobafklaring, som forløber til at modtage hjemmehjælp, som en del af udredningen før et hjælpemiddel bevilges eller som en tilbagevendende indsats for at støtte borgere i at holde eksisterende færdigheder vedlige.
Indsatser skal generelt have et rehabiliterende/udviklende eller habiliterende/vedligeholdende sigte. Og der skal i samarbejde med borgeren fastsættes delmål og mål for forløbet. Reglerne, der rummer mulighed for at bevilge træning af forskellig art til borgeren, findes i serviceloven, sundhedsloven og beskæftigelsesloven, og netop sammenhængen mellem disse er alfa omega i planlægningen og målsætningen med borgeren og mellem fagområderne.

Kursets indhold

  • Overblik over træningsbestemmelser, indholdet i bestemmelserne og klarhed over, hvilken myndighed, der kan bevilge de forskellige træningsindsatser
  • Overblik over, hvordan de forskellige bestemmelser kan bruges til at understøtte hinanden
  • Krav om sammenhængende indsatser i hhv. Serviceloven og Beskæftigelsesloven med fokus på koordination af indsatsen i forhold til den enkelte borger
    (jf. LAB § 36: koordinerende sagsbehandler til bl.a. aktivitetsparate samt SEL § 81: fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer)
  • Hvilke øjne ser vi med, når vi vurderer borgerens funktionsevne og hvad taler vi i grunden om, når vi samarbejder på tværs? Danner Voksenudredningsmetoden (VUM), Arbejdsevnevurdering eller FSIII udgangspunkt for vores drøftelse?
  • I løbet af dagen inddrages eksempler fra dagligdagen, herunder kursisternes egne erfaringer

Undervisere/ Oplægsholdere

Jurist Anita Klindt, som har undervist på de specialiserede områder i over 15 år.

Tidligere kursist udtaler: "Dygtig underviser, fuldt opdateret i forhold til lovgivning og samtidig med godt kendskab til det "virkelige liv" uden for juristverdenen, hvilket skabte en god dialog med mange gode eksempler fra det virkelige liv, så fokus ikke kun var på paragraffer og lovgivning.”

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere og koordinerende sagsbehandlere fra socialområdet og jobcentre, terapeuter med ansvar for både træning og myndighedsudøvelse, medarbejdere med ansvar for at træffe afgørelse på træningsområdet og medarbejdere, der arbejder med fokus på forebyggelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen