Komponent afholder igen i år konferencen ”Sundhed i sociale tilbud”. Målgruppen er ledere og medarbejdere, der arbejder med, og som interesserer sig for krydsfeltet mellem det sociale og sundhedsmæssige i arbejdet med mennesker.

På årets konference sætter vi igen i år fokus på de nationale kvalitetskrav og skaber mulighed for dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Et andet tema på dagen er den nye hvidbog i rehabilitering som har betydet øget fokus på tværfagligt samarbejde, på borgerens livskvalitet og hele situation. Vi stiller skarpt på, hvad det konkret betyder for kommuner og regioners arbejde.

Centralt på konferencen er de faglige workshops hvor du kan få ny faglig viden, lære af andres erfaringer og indgå i konstruktive dialoger med fagfæller og kollegaer.   På konferencen i år har vi syv meget forskellige temaer på programmet: 

  • Rygestoptilbud til udsatte borgere 
  • Fælles medicinkoordinering 
  • Tidlig opsporing af somatisk sygdom 
  • Opbygning af sundhedskompetencer på socialområdet 
  • Housing First: Sundhed og hjemløshed
  • Velfærdsteknologi 
  • “Sundhedstjek” i samarbejde med almen praksis 

Tilmeld dig nu og få mulighed for at udvide din viden og netværke med fagfolk inden for området.

Vi glæder os til at se dig i Kolding. 
 

2.175 kr.
Sted og startdato
Kolding: 10. oktober 2023
Varighed: 1 dag
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er ledere og medarbejdere, der arbejder med og som interesserer sig for krydsfeltet mellem det sociale og sundhedsmæssige i arbejdet med mennesker.  

 

09:00  Registrering og morgenmad

09:30  Velkomst og rammesætning
// Mette Tranevig, dagens moderator, centerchef, Komponent

09:40  Regler og retningslinjer for sundhedsindsatser i sociale tilbud  
På konferencen i 2022 holdt Styrelsen for Patientsikkerhed et kortere oplæg, om hvilke nationale kvalitetskrav er der til de sundhedsindsatser i sociale tilbud. I den efterfølgende deltagerevaluering ønskede flere deltagere mere viden om retningslinjerne og mulighed for dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om de udfordringer, som kravene giver lokalt. Derfor har vi valgt at sætte emnet og Styrelsen for Patientsikkerhed på programmet igen i år i en længere seance. Har du spørgsmål til Styrelsen for Patientsikkerhed, skal du stille dem på forhånd via dette link senest den 8. september 2023.  

// Hanne Søgaard og Pia Gade Hansen, sygeplejersker og tilsynsførende, Styrelsen for Patientsikkerhed 

11:00 Pause

11:20  Workshops: Runde 1 (Bemærk: Ikke alle workshops afholdes i begge runder)
Se beskrivelser af de enkelte workshops i oversigten

Workshop 1. Rygestoptilbud til udsatte borgere AFLYST
// Katrine Borup, Sundhedskonsulent, Sundhed og Forebyggelse, Nyborg Kommune

Workshop 2: Fælles medicinkoordinering nedsætter brug af medicin 
// Tina Birkeskov Axelsen, farmaceut og ph.d.-studerende fra Hospitalsapoteket Region Midtjylland

Workshop 3: Tidlig opsporing af somatisk sygdom – en struktureret tilgang 
// Glennie Grønne, sygeplejerske, coach, indehaver af Konekt, og underviser hos Komponent

Workshop 4: Opbygning af sundhedskompetencer på socialområdet 
// Flemming Bøchmann Andersen, sundhedsfaglig konsulent, Gentofte Kommune

Workshop 5:  Housing First: Sundhed og hjemløshed
// Iben G. Nielsen, chefkonsulent og Eva Maria Darre, faglig chef, Trancit

Workshop 6: Velfærdsteknologi skaber glæde og sundhed på bosted (afholdes kun i runde 2)
// Maja Basse Leth, Specialfaglig konsulent ved Skanderborg Fællesskaberne, Skanderborg Kommune

Workshop 7: “Sundhedstjek” i samarbejde med almen praksis - hvad er erfaringerne indtil nu?
// Sine Jensen, politisk konsulent, LEV, Kirsten Schelde-Rasmussen, sygeplejefaglig koordinator, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommune og Lise Kolby, praktiserende læge i Kolding Kommune

12:30  Frokost

13:30 Workshops: Runde 2 (Bemærk: Ikke alle workshops afholdes i begge runder)
Formiddagens workshops gentages

14:40  Kaffe og kage

15:00  Ny hvidbog i rehabilitering: Rehabilitering kræver nye kompetencer af medarbejderne Med den nye hvidbog i rehabilitering er der kommet øget fokus på tværfagligt samarbejde, på borgerens livskvalitet og hele situation. Men hvad betyder det konkret for kommuner og regioners arbejde? Og ikke mindst for medarbejderne? Den nye definition af rehabilitering understreger, at rehabilitering ikke bare handler om at være selvhjulpen i eget hjem. Det handler også om at være deltagende borger i et samfund og være menneske i sociale fællesskaber. For medarbejderne betyder det noget, at definitionen nu i endnu højere grad understreger det tværfaglige og tværsektorielle. Det øger behovet for, at forskellige forvaltningsområder og forskellige fagligheder spiller sammen på tværs om at realisere borgernes mål og ønsker. Medarbejderne skal både kunne arbejde tværfagligt med udgangspunkt i deres eget speciale, men også kunne integrere andres kompetencer i egen faglighed og vide hvornår, de har brug for andre. Professor, socialoverlæge Claus Vinther Nielsen har beskæftiget sig med rehabilitering i praksis, undervisning og forskning i mere end 30 år og er medforfatter på den nye Hvidbog. Han vil introducere Hvidbogen og give sit bud på, hvad der kan bidrage til styrket koordinering og samarbejde om rehabilitering på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.

// Claus Vinther Nilesen, professor, overlæge, ph.d. DEFACTUM

15:40  Afrunding
// Mette Tranevig, dagens moderator, centerchef, Komponent

15:45  Tak for i dag

 

Læs mere Læs mindre

Du kan deltage på to af konferencens seks faglige workshops.
Bemærk: Ikke alle sessioner afholdes i begge runder. 


Workshop 1. Rygestoptilbud til udsatte borgere AFLYST
Nyborg Kommune arbejder i 'Projekt Røgfri Sammen' med at udvikle en særligt tilrettelagt rygestopindsats til kommunens udsatte borgere, som ønsker hjælp til et rygestop. Rygestopaktiviteterne afholdes i borgernes nære og trygge omgivelser som for eksempel væresteder og bosteder rundt om i kommunen. Medarbejdere fra Socialafdelingen, som dagligt møder målgruppen, har opnået viden om rygning og rygestop for udsatte målgrupper og bidrager til udviklingen af rygestoptilbuddet ved at give input til, hvilke pædagogiske og faglige greb, der kan benyttes for at nå ind til borgerne.
Projektet er lykkedes med at opnå en kulturforandring på socialområdet, så medarbejderne nu oplever, at rygestop er en del af deres kerneopgave.
Projektets primære målgruppe er borgere med psykiske lidelser, De sekundære målgrupper i projektet er udsatte borgere, fx borgere med handicap, sindslidelser, senhjerneskade, kognitive udfordringer, borgere med misbrug og hjemløse.
Kom og hør om Nyborg Kommunes erfaringer – og deltag i debatten om, hvordan man bedst griber indsatsen an!

// Katrine Borup, Sundhedskonsulent, Sundhed og Forebyggelse, Nyborg Kommune

Workshop 2: Fælles medicinkoordinering nedsætter brug af medicin (afholdes kun i runde 1)
Mennesker med svær psykisk sygdom udgør en betydelig del af medicinudskrivelserne i Danmark. Interaktioner mellem medicin til somatiske og psykiatriske sygdomme er bekymrende: Antipsykotika kan medvirke til udvikling af somatisk sydom og somatisk sygdom kan påvirke psykisk sygdom. Derfor er et tæt samarbejde mellem praktiserende læger og psykiatere vigtigt, men der er udfordringer i medicineringsprocessen fordi patienten skal agere i geografisk afstand mellem læger, forskellige IT-systemer og tværsektoriel kommunikation.

Et socialt psykiatrisk botilbud har gennem 12 år haft succes med borgerinvolverende fælles lægekonsultationer, men det har været svært at implementere i andre botilbud uden nogen har vidst hvorfor.  Men nu har et nyt ph.d.-projekt afdækket muligere barrierer og fremmere samt udviklet en ny medicinsamarbejdsmodel, 'Shared Pharma Care', der sigter mod at reducere antallet af antipsykotika til mennesker med svær psykisk sygdom på socialpsykiatriske botilbud uden at påvirke deres livskvalitet negativt.
Kom og hør mere om, hvad denne medicinsamarbejdsmodel konkret går ud på og vær med til at drøfte resultaterne fra ph.d.-projektet.

// Tina Birkeskov Axelsen, farmaceut og ph.d.-studerende fra Hospitalsapoteket Region Midtjylland

Workshop 3: Tidlig opsporing af somatisk sygdom – en struktureret tilgang 
Hvordan fremmer man lighed i sundhed i socialpsykiatrien? Tidlig opsporing af fysiske symptomer hjælper den gruppe af sårbare mennesker, som sjældent går til lægen af sig selv eller er opmærksomme på fysiske symptomer der kan være tegn på somatisk og kronisk sygdom. Personalet i socialpsykiatrien har ofte rigtig god viden om at udføre helhedsorienterede sundhedsindsatser med afsæt i det brede sundhedsbegreb - men ønsker sig et pædagogisk redskab og en struktureret indsats på arbejdspladsen, så der skabes en kultur, hvor også de fysiske problemstillinger opspores og håndteres tidligt - endnu bedre. Workshoppen giver eksempler fra kommuner, hvor man har arbejdet med at sætte tidlig opsporing af somatisk sygdom i system og giver dermed et indblik i, hvordan det er muligt at udvikle et lokalt, pædagogisk redskab som kan bruges struktureret på arbejdspladsen, samtidig med at driften kører. 

// Glennie Grønne, sygeplejerske, coach, indehaver af Konekt, og underviser hos Komponent

Workshop 4: Opbygning af sundhedskompetencer på socialområdet
Gentofte Kommune har netop opkvalificeret 200 medarbejdere på socialområdet med sundhedskompetencer. Kommunen svarer i denne workshop på følgende spørgsmål:
Hvorfor har vi i Gentofte Kommune valgt at opkvalificere 200 medarbejderes sundhedskompetencer? Hvad er sundhedskompetencer? Hvordan har vi opkvalificeret de første 200 medarbejdere? Hvad har borgerne, medarbejderne og kommunen fået ud af det? Hvilke erfaringer tager vi med videre til næste runde af opkvalificering? Er der perspektiver i, at viden om sundhedskompetencer bliver indarbejdet i grunduddannelserne for fx pædagoger?  

// Flemming Bøchmann Andersen, sundhedsfaglig konsulent og Ann Katrine Krebs, sundhedsfaglig konsulent, Gentofte Kommune

Workshop 5:  Housing First: sundhed og hjemløshed (afholdes kun i runde 1)
Socialt udsatte dør 17 år tidligere end resten af befolkningen, hvorfor der er behov for at uligheden i sundhed bekæmpes. For mennesker der lever i hjemløshed, handler det i stort omfang om at ’overleve’ fra dag til dag. At tage vare på egen sundhed, finde ressourcer til at prioritere kost, søvn eller at følge en behandling kan blive betydeligt udfordrende, hvis man ikke ved, hvor man skal sove næste nat. 

På denne workshop om Housing First stiller vi skarpt på sundhed på udsatteområdet. Vi bidrager med praksiserfaringer for, hvordan Housing First indsatser kan danne afsæt for forbedret sundhed, og vi faciliterer rum for refleksion og udveksling af perspektiver på centrale udfordringer og løsninger. Workshoppen er relevant for alle aktører på social- og udsatteområdet, ikke mindst på baggrund af aktuel lovændring om bl.a. refusion.

// Iben G. Nielsen, chefkonsulent og Eva Maria Darre, faglig chef, Trancit

Workshop 6: Velfærdsteknologi skaber glæde og sundhed på bosted (afholdes kun i runde 2)
I Skanderborg Fællesskaberne har man eksperimenteret med teknologien Moto-tiles, som er en række fliser, som kan lyse i forskellige farver. Moto-tiles bruges som redskab til at træne både fysiske og kognitive funktioner herunder balance, hukommelse og koordinationsevne. Moto-tiles består af 10 træningsfliser med en tablet indeholdende 15 spil. Når et spil sættes i gang, vil fliserne lyse i forskellige farver. Herefter skal brugerne eksempelvis træde på så mange lysende fliser som muligt. Indsatsen giver både sundhedsmæssige gevinster og socialt fællesskab. Men det er ikke bare ”plug and play”, når man skal have velfærdsteknologi til at virke i virkeligheden. Derfor kan du udover at høre, om alt det der lykkedes i forhold til Molo-tiles, også høre om alt det, der har været svært, og som derfor har skabt vigtig læring. Samtidig får du mulighed for at prøve teknologien på egen krop!

// Maja Basse Leth, Specialfaglig konsulent ved Skanderborg Fællesskaberne, Skanderborg Kommune

Workshop 7: “Sundhedstjek” i samarbejde med almen praksis - hvad er erfaringerne indtil nu? 
I 2022 trådte den nye overenskomst for almen praksis i kraft, og med overenskomsten fulgte en styrket indsats over for borgere på bosteder og med psykisk sygdom, der gennemsnitligt lever 15 år kortere end den øvrige befolkning. Aftalen betyder, at den praktiserende læge kan tage et særskilt honorar for at foretage somatiske undersøgelser af personer med psykisk sygdom – og så opfordres lægerne til at lave sundhedstjek af borgere på bosteder for at forebygge og evt. behandle somatiske sygdomme. Workshoppen sætter fokus på, hvad der skal til for at borgere, bosteder og almen praksis kommer godt i gang med at samarbejde om sundhedstjek.   

//Sine Jensen, politisk konsulent, LEV, Kirsten Schelde-Rasmussen, sygeplejefaglig koordinator, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommune og Lise Kolby, praktiserende læge i Kolding Kommune

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer 2023

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Hvornår

D. 10 oktober 2023

 

2175 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingen er bindende

Der er stadig ledige pladser på konferencen.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Sundhed i sociale tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg eller vores chefkonsulent på sundhedsområdet Thilde Lydiksen.

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen