Komponent afholder igen i år konferencen ”Sundhed i sociale tilbud”. Målgruppen er ledere og medarbejdere, der arbejder med, og som interesserer sig for krydsfeltet mellem det sociale og sundhedsmæssige i arbejdet med mennesker.

Fra Sundhed i sociale tilbud 2022:

På konferencen i 2022 sætter vi fokus på de sundhedsfaglige og sundhedsretlige krav, der gælder, når der udføres sundhedsfaglig virksomhed på botilbud og andre sociale tilbud. Vi sætter disse krav i relation til de socialfaglige og socialretlige krav for at tegne et samlet billede af, hvordan det sundhedsfaglige og socialfaglige kan gå hånd i hånd. 

Vi ser også nærmere på somatisk sygdom blandt de borgere, som benytter de sociale tilbud, herunder hvordan man opdager og forebygger begyndende sygdom, samt hvordan man kan håndtere kronisk sygdom hos mennesker med handicap. Igen med fokus på, hvordan den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats kan gå hånd i hånd.  

Endelig er ulighed i sundhed igen i år et tema på konferencen. Vi er nærmere på det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien og på, hvordan man kan nedbryde den ulighed i sundhed, som skyldes, at socialt udsatte ikke i samme grad som andre gør brug af de etablerede sundhedstilbud i kommuner og regioner.   

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Målgruppen er ledere og medarbejdere, der arbejder med og som interesserer sig for krydsfeltet mellem det sociale og sundhedsmæssige i arbejdet med mennesker.  

 
 

09:00  Registrering og morgenmad

09:30  Velkomst og rammesætning

// Mette Tranevig, dagens moderator, centerchef, Komponent

09:35  Borgerfokus - mellem servicelov og sundhedslov
På det sociale område er rammen for opgaverne og ydelserne til borgerne primært defineret af serviceloven. Men området er også omfattet af forpligtelser i sundhedsloven. Det stiller store krav til ledere, såvel som til det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, som skal lykkes med at møde borgernes behov og få serviceloven og sundhedsloven til at spille sammen uden, at de kommer i konflikt. Hvilke nationale kvalitetskrav er der til henholdsvis de socialfaglige og de sundhedsfaglige opgaver? Og hvordan kobler disse krav til hinanden?

//Lone Pedersen, sektionsleder og Rikke Wendelbo Selde, tilsynsførende, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Ulla Andersen, tilsynschef, Socialtilsyn Midt

10:35  Mennesker med udviklingshæmning og demens
Antallet af ældre udviklingshæmmede med demens stiger. Derfor skal medarbejdere på kommunale bosteder kompetenceudvikles, så de bedre kan opdage tegn på demens. Samtidig skal der udvikles metoder til at løfte indsatsen på tværs af sundheds- og socialområdet. Det er baggrunden for et nyt projekt under Fremfærd Særlige Behov, der i samarbejde med en række bostedet og kommuner har sat fokus på tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af udviklingshæmmede med demens.

// Gry Segoli, adjunkt og uddannelseskonsulent, Københavns Professionshøjskole

11:10 Pause

11:30  Ulighed i sundhed
Den overdødelighed, der er blandt udsatte borgere, skyldes i høj grad fysisk sygdom, som er underdiagnosticeret eller underbehandlet. Hvordan kan man understøtte at udsatte borger får den sundhedsfaglige behandling af deres fysiske sygdomme, som de har brug for? Et frivilligt og et kommunalt tilbud fortæller, hvordan de arbejder med at mindske den ulighed i sundhed, som handler om underdiagnosticering og underbehandling.

// Henrik Thiesen, læge og stifter, Sundhedsteamet, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Kristina Louise Bliksted, direktør, foreningen Social Sundhed

12:30  Frokost

13:25 Vælg mellem fire forskellige faglige workshops
Se workshopoversigten.

14:40  Kaffe og kage

15:00  Det dobbelte KRAM - et tværfagligt grundlag for sundhed og trivsel
I dag har man en væsentlig større og mere nuanceret forståelse for, hvilke faktorer der skaber sunde, raske og robuste mennesker. Ud fra nyeste forskning og viden på sundhedsområdet præsenterer Peter Thybo sin model ”Det Dobbelte KRAM”. Modellen anvendes som et tværfagligt arbejdsgrundlag for trivsel og det sunde liv i flere af landets kommuner. Det ene sæt KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) omhandler livsstilsområder, som har stor indflydelse på helbredet. Dette suppleres med det andet sæt KRAM-faktorer, der omhandler mental sundhed og robusthed i hverdagslivet og sætter sit fokus på at kunne tackle livets udfordringer gennem Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring!

// Peter Thybo, fysioterapeut, sundhedsinnovator, forfatter

15:40  Afrunding

15:45  Tak for i dag

 

Læs mere Læs mindre

Vælg mellem en række forskellige faglige workshops 

Workshop 1: Social- og sundhedsfaglig dokumentation, som går hånd i hånd (overtegnet)
Kommunerne står overfor at skulle implementere Fælles Faglige Begreber (FFB) og Fælles Sprog III (FSIII) på socialområdet. FFB skal bruges til dokumentation af de socialfaglige indsatser efter Serviceloven, mens FSIII skal bruges til dokumentation af de sundhedsfaglige indsatser efter Sundhedsloven. Hvordan kommer samspillet mellem de to dokumentationsklassifikationer til at virke godt i praksis, og hvad er det gode, der kommer ud af kombinationen?  

// Thilde Lydiksen, chefkonsulent og FSIII-underviser, Komponent, Anja Øhrgaard, FFB-underviser samt Lone Gosvig, IT-systemansvarlig og Inger Lise Christensen, IT-systemansvarlig, Tønder Kommune

Workshop 2: Hvad er sundhed og trivsel for dig? Perspektiver på sundhed på botilbud gennem indsatser og anbefalinger  
Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne dør ca. 20 år tidligere end resten af befolkningen. Det skyldes de store folkesygdomme, men derudover også af andre sygdomme eller tilstande, som tidlig afdækning og opsporing vil kunne afhjælpe. Det er en sårbar gruppe af mennesker, som sjældent går til lægen af sig selv eller er opmærksomme på symptomer. Der ses derfor behov for helhedsorienterede sundhedsindsatser, så det understøttes, at sundhedstilstanden hos målgruppen fremmes, og at sundhedsrelaterede problemstillinger opspores og håndteres. 

Med afsæt i anbefalinger med fokus på kvalitet og virksomme indsatser fra flere udgivelser fra Socialstyrelsen, gives der gennem oplæg og drøftelser et indblik i, hvordan man på de sociale tilbud kan fremme sundhed og trivsel hos borgere. Fokus er på borgerinddragelse og samarbejde mellem borgere og medarbejdere, som er helt centralt i helhedsorienterede sundhedsindsatser. 

// Line Zimmer Rasmussen og Stine Ahrent Larsen, specialkonsulenter, Socialstyrelsen

Workshop 3: Tværsektorielle forløb i psykiatrien - hvad kræver det af samarbejde  
I januar 2022 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen sit faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien “Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”. I oplægget sættes der fokus på, hvordan vi i fremtiden kan hjælpe borgerne bedre i den kommunale socialpsykiatri, og hvilket samspil der med fordel kan udvikles med den regionale psykiatri.  
  
// Christina Tuxen, afdelingssygeplejerske, Botilbudsteamet på Psykiatrisk Center Amager, Region Hovedstaden 

Workshop 4: Medicinsikre botilbud
Ti kommuner deltager i projektet Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl. 

Indsatsen vil foregå over en 2-årig periode, hvor den skal være med til at: 

  • Øge medarbejdernes viden om medicin, medicinhåndtering og bivirkninger. 
  • Udvikle og implementere metoder og arbejdsgange for sikker medicinering. 
  • Udvikle en kultur, hvor læring af fejl og utilsigtede hændelser er en fast del af arbejdet. 

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.  

// Inge Ulriksen, projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed samt Hanne Mejlholm, sygeplejerske og Camilla Van Doorn Schmidt, socialfaglig medarbejder med medicinansvar, Tilbuddene i Aalestrup, Vesthimmerlands Kommune

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer 2022

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Hvornår

6. oktober 2022

 

1.990 kr. ekskl. moms.

11. august 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Sundhed i sociale tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding eller ønsker at købe en standplads, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg eller vores chefkonsulent på sundhedsområdet Thilde Lydiksen.

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen