På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og bilsagsbehandlingens forløb i praksis.

Indhold

Du får værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i lovens krav til dokumentation og inddrager bl.a. Fælles Sprog 3 som dokumentationsredskab. Undervisningen varierer mellem ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler.

Formålet med kurset er at give kursisterne opdateret viden om gældende lovgivning, og om hvordan anvendelse af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne – og dermed den gode sagsbehandling.


Aktuelle emner inddrages, f.eks. den faktiske håndtering af, at en bevilget bil ikke kan leveres og at en tilpasning alene kan foretages i udlandet (elbiler)
Med kursets to undervisere sikrer kurset både den juridiske specialviden på området samt de rådgivningsmæssige, ergoterapeutiske og praksisnære sider af bilsagerne.

 • Kendskab til personkredsen i SEL § 114, herunder dokumentation i bl.a. FS3
 • Fokus på at omsætte det juridiske krav om habilitering og rehabilitering til praktisk virkelighed med udgangspunkt i servicelovens muligheder
 • Styr på bilsagsbehandlingens faser ud fra CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Hvad er vigtigt i en sag med en bil til arbejdsmæssigt brug, til uddannelsesbrug eller til trivsel?
 • Redskaber til systematisk dataindsamling om aktivitetsformåen, herunder FS3
 • Tværfaglig brug af oplysninger om funktionsevne
 • Belysning af sager, hvor der ansøges på baggrund af psykisk funktionsnedsættelse, f.eks. angst, fobi eller PTSD
 • Overgangssagen – når barnet bliver voksen eller ansøgningen kommer fra en ung, der snart er voksen, eller når borger mister jobbet eller afslutter/ophører uddannelsen
 • Afgrænsning til og samarbejde med reglerne om merudgifter (SEL §§ 41 og 100)
 • Den særlige indretning – hvornår og til hvem
 • Udskiftning, både den ”planlagte” og den førtidige

Læringsmål

 • Ajourføring og opdatering af eksisterende viden
 • Øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren

Tilrettelæggelse

Forløbet veksler mellem input fra teori og praksis fra de to undervisere, der er til stede begge dage.

Undervisere

Anita Klindt, cand.jur. Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Rikke Tvilum, ergoterapeut og konsulent i handicapbilsager. Otte års erfaring med specialrådgivning omkring handicapbiler ved Region Syd for fynske kommuner, samt 16 års erfaring med sagsbehandling og konsulentbistand i flere kommuner på området. Rikke har bred erfaring med både lette og ”tunge” sager og altid er opdateret indenfor lovgivningen og udviklingen på bilmarkedet.

7.295 kr.
Sted og startdato
Odense: 10. april 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
10. april kl. 9.00 - 11. april 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring indenfor bilsagsbehandling

Program

Morgenmad
Der vil i løbet af dagen være indlagt naturlige pauser.
Velkomst
Modeller, metoder, redskaber og systematikker - Handlingspunkt 1-4, inspireret af CPPF og med inspiration til anvendelse af FSIII
Handlingspunkt 1 - Indgang/påbegynde
Digital ansøgning, overblik over tidl. Sagsbehandling og sagstyper
Handlingspunkt 2 - Klargøring
Lovens indhold med fokus på målgruppe, dokumentation og partens medvirken
inddragelse af parten
Orientere sig i eksisterende oplysninger
samtykke
Orientering til parten om sagens forløb
Frokost
Handlingspunkt 3 - Undersøge og vurdere
Semistruktureret interview og gangtest
Præsentation af muligheder: ICF, (CMOP-E), ADL-taxonomi, IPPA, COPM
Aktivitetsanalyse og døgnrytme
Supplerende oplysninger
Vurdere
Personkreds, funktionsniveau, kørselsbehov
Mål med bevilling
Erhvervsgrundlag, uddannelsesgrundlag eller trivsel
Chauffør?
Særlig indretning - krav til dokumentation
Notatpligt, samtykke og aktindsigt
Handlingspunkt 4 - Enes med borger om målsætning og plan
Opstilling af mål og krav til bilafprøvning
Partshøring, afgørelse og klagesagsbehandling
Tak for i dag og på gensyn i morgen
Morgenmad
Der vil i løbet af dagen være indlagt naturlige pauser.
Velkomst
Handlingspunkt 5-8, inspireret af CPPF og med inspiration til anvendelse af FSIII
Handlingspunkt 5 - Implementere plan
Afprøvning og valg af bil og særlig indretning
Kørekort til parten eller chauffør.
Handlingspunkt 6 - Holde øje med/modificere
Opfølgning
Særligt fokus på overgange i livet og væsentlige ændringer (ung til voksen, chauffør har ikke længere mulighed for at køre bilen, ændring fra studerende til arbejdsløs mm)
Frokost
Handlingspunkt 7 - Evaluere resultatet
Redskaber til evaluering og revurdering
Handlingspunkt 8 - Udgang/afslutte
Bevilling/afslag
Gældsbrev
Pligter i lånets løbetid – eventuelle konsekvenser
Sektoransvar
Tvær- og flerfaglighed i bevilling af handicapbil
Samspil med merudgiftsbestemmelserne
Opsamling og sidste spørgsmål
Tak for i denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke