På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis, så du kan stå for den bedst mulige sagsbehandling på området - til gavn for både borger og din kommune.

I hele forløbet veksler vi mellem input fra teori og praksis. Du får værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut, samt indblik i det øgede behov for tvær- og flerfaglig sagsbehandling.

Formålet er at give kursisterne opdateret praksisviden om gældende lovgivning, og hvordan anvendelse af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne – og den gode sagsbehandling.

Serviceloven § 117A: ”hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom” indgår i kurset med fokus på målgruppe og borgers ret til bl.a. udlevering af udvalgte hjælpemidler efter eget valg.

Det får du styr på

 • Kendskab til personkredsen i SEL § 112
 • Belysning af væsentlighedskriterierne; væsentlig afhjælpning og væsentlig lettelse
 • Inddragelse af principperne ”samme alder og samme livssituation” og ”individuel og konkret vurdering” både i udredningsfasen og ved valg af produkt
 • Det juridiske krav om habilitering, rehabilitering og servicelovens muligheder med afsæt i den nye definition af rehabilitering
 • Styr på en hjælpemiddelsags faser ud fra CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Redskaber til systematisk dataindsamling om aktivitetsformåen, herunder ICF og VUM2.0
 • Afgrænsning mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo
 • Fritvalgsordningen
 • Samspil mellem Jobcenter/UU’erne/uddannelsesinstitutionerne og SEL §§ 112 og 113b
 • Afgrænsning til arbejdsredskaber til personale, herunder SEL §§ 95 og 96
 • Afgrænsning til anden lovgivning, som eksempelvis afgrænsning til sundhedssektoren, folkeskole og uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og merudgifter efter § 100
 • Kort om myndighedens pligt til at afdække om hjælpemidlet dækkes af en erstatning borger har fået udbetalt som følge af arbejdsskade, patientskade, erstatning efter voldeligt overfald eller trafikulykke (Sektoransvar)

Udbytte

 • Ajourført og opdateret i forhold til eksisterende viden og god praksis
 • Indgående forståelse af lovens begreber og omsætning til praktisk analyse i sagsbehandlingen
 • Opkvalificering i forhold til planlægning og struktur i arbejdet med hjælpemiddelsager
 • Øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren for bedre resultater

Tilrettelæggelse

Undervisningen varierer mellem ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler.

Undervisere

Anita Klindt, cand.jur. Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Christina Juul, ergoterapeut og visitator af hjælpemidler i Greve Kommune.
Christina har arbejdet med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, siden hun blev uddannet som ergoterapeut i 1999 og har sideløbende undervist på Ergoterapeut-uddannelsen og efteruddannelseskurser. Christina har fokus på systematikker, redskaber og metoder til vurdering af funktionsevne samt vidensdeling og samarbejde på tværs af organisation og paragraffer.

Tidligere kursister udtaler:
"Dejligt at underviser er fagligt funderet idet hun selv er sagsbehandler. Hun har virkelig formået at føre teori til praksis. Super skarp på lovgivningen, hun taler med os, så vi forstår. Ikke bare "jurasprog", men formår at omsætte lovgivningssprog til vores forståelse."
"Det var super godt med alle de gode praksis-eksempler, så man bedre kunne relatere til lovgivningen. Det gav en god forståelse! Og så var det rigtig godt, at vi kom "hele vejen rundt" og det gjorde at jeg fik en god helhedsfornemmelse af hvordan man arbejder som sagsbehandler".

7.235 kr.
Sted og startdato
Odense: 13. maj 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
13. maj kl. 8.30 - 14. maj 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, forplejning (på forløb med fysisk afholdelse) og materialer. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring.

Program

Morgenmad
Modeller, metoder, redskaber og systematikker - Handlingspunkt 1-4, inspireret af CPPF
Handlingspunkt 1 – Indgang/påbegynde
Ansøgning og sagsbehandlingstid
Handlingspunkt 2 – Klargøring
Lovens indhold med fokus på målgruppe og partens medvirken
Handlingspunkt 3 – Undersøge og vurdere
Undersøge:
Redskaber til undersøgelse, analyse og systematik, herunder ICF, Fælles sprog 3, og ADL-taxonomi

Vurdere:
Mål med bevilling
Væsentlighedskriterierne
Samme alder og samme livssituation i samspil med individuel og konkret vurdering
Notatpligt, samtykke og aktindsigt
Handlingspunkt 4 – Enes med borger om målsætning og plan
Produktvalg
Frit valg
Forbrugsgoder og sædvanligt indbo
Partshøring, afgørelse og klagesagsbehandling
Tak for i dag og på gensyn i morgen
Morgenmad
Handlingspunkt 5-8, inspireret af CPPF
Handlingspunkt 5 – Implementere plan
Instruktion, tilpasning, afprøvning og oplæring.
Handlingspunkt 6 – Holde øje med/modificere
Opfølgning
Handlingspunkt 7 – Evaluere resultatet
Redskaber til evaluering og revurdering
Handlingspunkt 8 – Udgang/afslutte
Ny lov: Serviceloven § 117A: hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

Sektoransvar:
Tvær- og flerfaglighed i bevilling af hjælpemidler
Afgrænsning til behandlingsredskaber og træningsredskaber
Kort orientering om forsikringssager
Opsamling
"Sidste chance" for spørgsmål/refleksion
Tak for denne gang.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

landskab
Koordinator
Malene Saron
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen