I det moderne arbejdsliv er konflikter et vilkår. Lær at se konflikter som en udfordring, der kan håndteres, og som en mulighed for udvikling.

Formål:

  • Forstå betydningen af et positivt syn på konflikter
  • Lær at analysere, hvad organisatoriske, kulturelle og personlige forhold betyder for konflikters opståen, deres udvikling og håndtering
  • Lær at identificere og analysere konkrete konflikter og at vurdere, hvilke strategier der kan anvendes til konfliktintervention
  • Lær hvordan du kan gennem bevidst anvendelse af din kommunikation og dit sprog kan udvikle samarbejdsrelationer og samskabe bedre løsninger med borgere, kolleger og samarbejdsparter
  • Bliv i stand til at handle på en reflekteret og konstruktiv måde i kommunikations- og konfliktsituationer i på arbejdspladsen

Indhold:

Personlige kompetencer og konfliktstil:
• Indsigt i egne personlige og sociale kompetencer
• Personlighedens betydning for konflikters opståen og håndtering
• Lære at anvende egen type og konfliktstil optimalt.

Kommunikation:
• Kommunikation og konflikter
• Positionering.

Relationer:
• Etablering af gode samarbejdsrelationer
• Social kapital og relationel koordinering
• Samskabelse
• Magt og afmagt.

Organisations- og konfliktforståelse:
• Forskellige syn på organisationer og konflikter
• Konflikter som drivkraft for forandring
• Organisationskultur
• Forandringsprocesser
• Læring på arbejdspladsen.

Konflikttyper og konfliktmodeller:
• Konfliktdefinition og konfliktmodeller
• Konflikttyper

Konflikthåndtering:
• Konfliktens udspring
• Metoder til konflikthåndtering, herunder mægling
• Praktiske redskaber til konflikthåndtering:


Læringsmål og udbytte:

De studerende skal: 
• Have en teoretisk viden om konflikter i organisationer
• Have viden om udvikling af samarbejdsrelationer og organisationskultur 
• Have teoretisk viden om kommunikation og roller
• Forstå og kunne reflektere over, hvordan man kan anvende forskellige teoretiske tilgange til konflikthåndtering i praksis.

De studerende skal:
• Kunne analysere individuelle, organisatoriske og kulturelle forholds betydning for konflikters opståen, udvikling og håndtering 
• Kunne identificere konkrete konflikter og medvirke til, at de håndteres konstruktivt
• Kunne analysere og vurdere konkrete kommunikations- og konfliktsituationer både i forhold til borgere og kolleger
• Kunne vurdere, hvilke metoder og redskaber der kan anvendes til udvikling af samarbejdsrelationer og håndtering af konflikter.

De studerende skal:
• Kunne bruge konflikter som afsæt for at skabe læring og udvikling på arbejdspladsen
• Kunne nuancere og udvide deres handlemuligheder i tilgangen til samarbejde og konflikthåndtering
• Kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til kommunikations- og konfliktsituationer både i forhold til borgere og kolleger
• Kunne deltage i konflikthåndterende processer i samarbejde med forskellige aktører på arbejdspladsen
• Kunne medvirke til at skabe en konstruktiv konfliktkultur på arbejdspladsen
• Kunne demonstrere selvrefleksion i forhold til egen rolle i konflikter.

Tilrettelæggelse:

Undervisningen tilrettelægges så der tages hensyn til at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder, at der er flere men kortere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold:

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform:

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

14.000 kr.
Varighed: 17 undervisningsgange
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere med nedenstående funktioner, som har brug for korte undervisningsdage.
Medarbejdere der ønsker faglig og personlig udvikling, så de aktivt kan bidrage til arbejdspladsens udvikling og håndtering af konflikter og kriser.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen