Timing er afgørende for klimaindsats og social indsats ifbm affaldsområdets selskabsudskillelse. Analyse og strategirealisering skal sikre en god selskabsudskillelse i kommunerne.

Forsynings- og affaldsselskaberne spiller en afgørende rolle i realiseringen af kommunernes klimamål. Affaldsområdet er meget borgernært og har i vidt omfang bidraget med løsninger, der knytter sig til den kommunale sociale indsats. Det kræver samtænkning, koordinering og tydelig retning i ejerskabsudøvelsen, hvis kommunerne skal sikre at disse hensyn også iagttages efter selskabsudskillelsen på affaldsområdet.   

 

Analyse og forberedelse til selskabsudskillelse 

Komponent og Advokatfirmaet Energi & Miljø bistår kommunernes med at nå i mål på selskabsudskillelse af affaldsområdet. Konkret tilbydes der kundetilpassede forløb omkring strategirealisering og forberedelse af selskabsudskillelse på affaldsområdet. 

Analysen afdækker bl.a. hvilke aktiviteter, forpligtigelser og rettigheder kommunen har på affaldsområdet, herunder hvilke selskaber kommune allerede deltager i og er forpligtiget af. Videre inddrager analysen kommunens sociale aktiviteter på affaldsområdet.  

Analysen skal munde ud i grundlaget for strategisk beslutning i kommunerne om såvel ejerskab som gennemførelse, der skal sikre at kommunens ønske om fortsat effektiv og miljøvenlig bortskaffelse af affald kan kombineres med et velfungerende samspil med borgernære opgaver og socialområdets indsatser. 

På baggrund af kommunens strategiske beslutning kan selskabsudskillelsen efterfølgende gennemføres. 

Baggrund 

Klimaindsatsen i kommunerne er mangfoldig. Klimahandlingsplaner er handleplaner for en grønnere fremtid, som ingen kommuner kan stå alene med at udfolde. Grøn omstilling er en sag, som samler lokalsamfund, borgere og forvaltninger på kryds og tværs i nye samarbejder. Disse samarbejder er en kæmpe ressource, der både kan og vil bidrage med nye og anderledes klimaløsninger uden at skelne til, hvor pengene kommer fra. 

Forsynings- og affaldsselskaberne har – og vil også fremover – spille en helt afgørende rolle i realisering af klimamålene. Aktuelt kan der tages afsæt i den politiske aftale fra 30. august 2022, hvor et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en aftale, der sigter på at fremme en klimaneutral affaldssektor. Centrale elementer i aftalen omhandler et styrket affaldstilsyn og en regulering af affaldsgebyret. Med aftalen forestår udarbejdelse af konkret sektorlovgivning og følgelovgivning, samt håndtering af de udfordringer, implementeringen vil give. 

Aftalen understreger vigtigheden af kommunernes samspil med selskaberne på forsynings- og affaldsområdet for at kunne realisere de politiske klimamål. F.eks. er kommunernes klimahandleplaner i forlængelse af klimapartnerskabet DK2020 i vid udstrækning afhængig af omstilling hos netop affalds- og forsyningssektorens selskaber. 

Ligeledes blev der 30. august 2022 indgået politisk aftale om, at kommunerne skal udskille den kommunale renovation i særskilt selskaber. Tidligere er der også indgået aftale om at kommunerne og de fælles kommunale selskaber skal udbyde affaldsforbrændingsanlæg i særskilte selskaber. Aftaler mellem kommunerne og affaldsselskaberne om afbrænding af affald, skal herefter indgås på baggrund af udbud.  

Behov for øget samspil mellem selskaber, bestyrelser og kommuner 

I Komponent ser vi et behov for at prioritere samspillet mellem selskaberne, deres bestyrelser og kommunerne. I kommunens roller som både ejer, myndighed og samarbejdspartner ligger et stort potentiale for at samtænke, koordinere og sætte tydelig retning i ejerskabsudøvelsen.  

Vi oplever, at det er værdifuldt for både selskabernes bestyrelser og kommunalbestyrelserne at skærpe opmærksomheden omkring samarbejdet, hinandens roller og mulighederne for at kunne spille hinanden bedre. En fælles opfattelse og tydelighed om de lokale politiske prioriteringer og selskabernes forretningsperspektiv er afgørende for at nå de politiske klimamål.  

Det er afgørende, at kommunen går foran og tager initiativ til at indfri potentialerne. Der er lavthængende frugter at plukke i forhold til udvikling af en egentlig strategi for udbud og ejerskab. Konkret er der behov for udvikling og realisering af en strategi for selskabsudskillelse, der sikrer at kommunal styring og politik bevares på området og at den kommunale økonomiske risiko minimeres.  

Timing er afgørende når plan og strategi skal møde virkeligheden 

Med en forestående selskabsudskillelse på affaldsområdet samt udlicitering, er det afgørende at kommunerne er opmærksomme på de forskellige trin i processen – og udnytter tidshorisonten til at etablere det bedst mulige grundlag for en god håndtering med netop deres særlige afsæt. 

Timing er afgørende for indsatsen omkring selskabsudskillelsen på affaldsområdet – og for at kunne opnå de bedst mulige resultater. Det er blandt andet afgørende ikke at påføre kommunen unødige udgifter og omkostninger, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på proces- og risikostyring i forhold til den kommende lovgivning.  

Der er ikke mange gevinster at hente ved at komme først, på en måde der f.eks. måtte påføre selskab eller kommune betydelige meromkostninger. Risikoafdækning, forberedelse af selskabsudskillelsen og samspil med bl.a. KL omkring interessevaretagelse ift udarbejdelse af lovgrundlaget er meget afgørende for at omstillingen lykkes klimamæssigt såvel som forretningsmæssigt. 

KL netværk 

KL og Komponent afholder kvartalsvise netværksmøder og webinarer omkring klimaindsatsen, herunder aktuel status på og forberedelser til selskabsudskillelse på affaldsområdet.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEHO
Chefkonsulent
Jesper Hosbond Jensen