Kurset foregår hos det enkelte tilbud/kommune og tilpasses stedets arbejdsopgaver og dagligdag. Kurset strækker sig over 6 dage med ledelsesinvolvering, kobling til praksis, konkret metodearbejde og implementering. Formålet med praksiskurset er, at deltagerne opnår viden, færdigheder og kompetencer til at øge kvaliteten i indsatsen specifikt for målgruppen, der både er ramt af psykisk lidelse og har et misbrug.  

Praksiskurset indledes med et formøde og en forventningsafstemning med det enkelte tilbud. Herefter vil der være fem undervisningsdage, deriblandt en halv dags ledelsesmodul og fem dage med metoder og tilgange. Forløbet afrundes igen med en halv dag med særligt fokus på forankring af forandring og implementering i tilbuddet. 

Kurset er i sagens natur tæt på praksis, og vi kan derfor arbejde konkret med cases fra selve tilbuddet, men derudover giver kurset også fælles læring og viden om målgruppen og de særlige udfordringer, der er til stede her. 

Forløbet giver altså hele tilbuddet mulighed for at tilegne sig ny og fælles viden og i fællesskab arbejde sammen om virksomme tilgange og metoder med fælles retning og fokus på, hvordan de konkret kan tages i anvendelse og implementeres i den specifikke kontekst. 

test

Indhold og udbytte: 

Ledere og medarbejdere får gennem praksiskurset mulighed for at tilegne sig ny viden samt nye metoder og tilgange i forhold til målgruppen. Dette kobles sammen med et stærkt fokus på implementering i det enkelte tilbuds konkrete kontekst og faglighed. 

Gennem grundig forventningsafstemning i den indledende dialog og til formødet sikres et relevant, praksisorienteret og implementeringsfokuseret læringsforløb. Gennem brug af logbog og refleksionsøvelser mellem læringsdagene kan ledere og medarbejdere fastholde sammenkoblingen mellem det tillærte og omsætningen af dette til det pågældende socialpsykiatriske tilbud og egen faglig kontekst. 

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere/ Oplægsholdere: 

Underviserne er psykologer Eline Hyldager, Søren Søberg og Tina Lundgreen Sørensen.

Alle tre har stor erfaring i arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. De er flerårige VISO-leverandører og leverer ydelser til en lang række områder: socialpsykiatri, psykiatri, retspsykiatri, misbrugsbehandling, forsorg og sagsbehandlere i kommuner. 

Bjarne Richter Bjelke som er Antropolog og chefkonsulent i Komponent. Bjarne har arbejdet med viden og metoder på det sociale område siden 2002 i kommunalt regi, på et videnscenter, i Social- og Boligstyrelsen og i Komponent. Bjarne er bl.a. certificeret instruktør i Feedback Informed Treatment (FIT). Bjarne er projektleder på kurset og ordstyrer til formøderne i praksiskurset. 

Varighed: 5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling og er derfor gratis. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartnere fra myndighedsområdet, behandlingspsykiatrien og misbrugscentret.

Indhold på dagene

(halv dag)

Forandring, recovery-orientering, organisering af øvebaner, ledelsesformer, roller og samarbejde

 • Introduktion til Recorvery-orienteret rehabilitering 

 • Introduktion til området, epidemiologi, rusmidler og deres effekt, forbrug/skadeligt brug/afhængighed, belønningssystemets funktion ved afhængighed samt reaktioner ved ophør af rusmidler 

 • Introduktion til ”de 5 søjler i arbejdet med PVSM (dobbeltdiagnose)” med særligt fokus på udredning af rusmidler, rusens funktion og abstinenser  

 • Video med peer-medarbejder med tidligere PVSM ift. rusens funktion, afhængighed, abstinenser og hvad virker hvornår 

 • Introduktion til forandringscirklen, som metode til at vurdere, hvordan borgeren opfatter sit rusmiddelforbrug, og hvor motiveret vedkommende er for at forandre sin situation, sit forbrug og sin adfærd.   

 • Øvelser i løbet af dagen ud fra case fra bosted: 1) Udredning af rusmidler, 2) Udredning af rusens funktion, 3) Vurdering af typiske abstinenssymptomer samt 4) Vurdering af forandringsstadie 

 • Udredning og screening af borgerens funktionsniveau - både socialt, kognitivt og psykiatrisk som metode til planlægning og tilrettelæggelse af et recovery-orienteret rehabiliteringsforløb  

 • Introduktion til ”Brückner-boksen” som redskab til inddragelse af borgerens perspektiv  

 • Samarbejdet internt og eksternt - overblik over virksomme metoder og lovende samarbejdsmodeller i den rehabiliterende tilgang. Gennemgang af forskel mellem sekventielle, parallelle og integrerede indsatser præsenteres, drøftes og eksemplificeres ved fx: 1) Tværfagligt indsatsteam, ACT, 2) Tværorganisatorisk integreret indsats, 3) Helhedsorienteret indsats med afsæt i Housing First og Harm Reduction og 4) en specialiseret dobbeltdiagnose-indsats  

 • Video af to forskellige typer af samarbejdsmodeller (ACT og en specialiseret PVSM-indsats) 

 • Forskel mellem ACT modellen og den modificerede ACT model introduceres 

 • Brugen af koordinerende indsatsplaner introduceres og video fra projekt ROSA, Region Sjælland vedr. koordinerende indsatsplaner vises 

 • Introduktion til virksomme metoder i den rehabiliterende tilgang (LA2, skadesreduktion,  Åben Dialog, MI. og Kognitiv adfærdsterapi) med særligt fokus på brugen af LA2 – et recoveryorienteret redskab til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder 

 • Video med ”peer” med fokus på betydningen af brug af metoder i den rehabiliterende tilgang 

 • Øvelser i løbet af dagen: 1) Udfylde Brûckner boks med info om borger fra eget sted, 2) Refleksion over den rehabiliterende tilgang, der anvendes i eget tilbud: Hvad virker godt? Hvad er svært? Kan vi lære noget af andre tilgange? Kan vi styrke vores indsats ved at inddrage elementer fra de fremlagte indsatser? samt 3) Afprøvning af LA2 (fx trivselsplan, tryghedsplan eller mestringsplan). 

På disse to dage fokuserer vi på hhv. MI og Kognitiv adfærdsterapi (KAT), da der er evidens for, at kombinationen af netop disse metoder har positiv effekt hos borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug (fx i MOVE). 

 • Forandringscirkel – opsummering og indflyvning til MI og KAT. Hvordan kan modellen benyttes til at systematisere det recovery-orienterede rehabiliterende arbejde? 

 • Enkeltkomponenterne i motivation - Følelsesbetinget og kognitivt betinget motivation. Betydningen af villighed, parathed og evne i forhold til at sætte handling bag et ønske om forandring.  

 • Ambivalens i forhold til motivation samt hvordan arbejdes med ambivalens?  

 • Videoklip: Eksempel på MI mellem læge og en borger med alkoholproblem 

 • Vigtige elementer i MI: ånden i MI, procestrappen og teknikker 

 • Øvelse med fokus på procestrappen ift. egen case:  Hvor kan man placere borgeren og medarbejderen i procestrappen? Hvad gør, at vi kan placere os dér? Svarer vores fokus i samtalen til det niveau, vi er på i procestrappen?  

 • Øvelse: Gennemførelse af MI-samtale med kollega med brug af ånd og teknikker omkring et dilemma, som kollegaen har. 

 • Udvikling af plan for, hvordan deltagerne fremadrettet vil integrere brug af metodeelementer fra MI i arbejdet med deres egne borgere.  

 • Introduktion til den kognitive misbrugsmodel og specifikke metoder til systematisk anvendelse i dagligdagen 

 • Fokusering på rusens funktion og betydningen af højrisikofaktorer for indtag af rusmidler, introduktion til redskabet HøjRisk100 

 • Øvelse med fokus på udredning af højrisikosituationer ved brug af kolonneskema 

 • Introduktion til og træning i anvendelsen af brugbare redskaber til håndtering af og forebyggelse af risikosituationer, trang samt krisehåndtering 

 • Deltagerne vil på dagene have rig mulighed for at reflektere over egen praksis, og alle øvelser tilrettelægges, så der er mulighed for at arbejde med metoderne ift. egne borgere 

 • Opfølgning på og opsummering af kursets emner og metoder – evt. yderligere træning i brug af kursets metoder. Aftales evt. inden dagen.  

 •  Repetition ved brug af “walking the talk”, opsamling i plenum. Evt. Oversigtsoplæg (kursusindhold).   

 • Hvad skal der arbejdes videre med ift opfølgning og implementering af praksiskurset? I denne forbindelse præsenteres og arbejdes der igen ud fra Socialstyrelsens implementeringsmodel, hvor samspillet mellem de fem drivkræfter i implementeringen gennemgås i forhold til tilbuddet. 

 • Drøftelse af evt. udfordringer forbundet med implementeringen samt overvejelser om hvordan disse imødekommes – benyttelse af cases fra tilbuddet. 

 • Specifik plan for medarbejdernes videreførelse og forankring af metoder og redskaber, der styrker borgerinvolvering og ROR på tilbuddet. 

 • Specifik plan for ledelse ift. fortsat kompetenceudvikling ud fra erfaringer under kurset og medarbejder-feedback. Dagen tager udgangspunkt i tilbuddet egen og videre udviklingsproces og der vil derfor være en del gruppearbejde.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke