Praksiskurserne kan rekvireres af enheder og tilbud i socialpsykiatrien. Formålet med kurset er at forme og træne en recovery-orienteret tilgang i praksis både som ledere og medarbejdere. Forløbets indhold tilpasses og fokuseres, så træning og metodisk fokus bygger videre på behovet hos tilbuddet. Kurset er sammensat af 1 lederworkshop og 5 dages undervisning samt introduktion via e-læring. Deltagerne arbejder løbende med træning af egen praksis i mindre gruppe og får løbende feedback via for eksempel observationer, borgerdialog eller filmoptagelser fra praksis.
Kursets indhold og opbygning

Undervisningsdage og opstartsworkshop med ledere er sammensat så enheden definerer en forandringsplan på organisatorisk niveau og deltagere i mindre grupper definerer egne læringsmål og udpeger metoder eller greb til praksis som skal afprøves og som medarbejderne skal klædes på til undervejs i forløbet. Deltagere og medarbejdere arbejder med læring i et læringshjul, hvor nye behov spottes i en planlægningsfase. Efterfølgende prøves metoder af og i grupper med borgerinput reflekteres over erfaringer.  

Til sidst aftales justering og videre implementering.  

Uddybelse af de fem undervisningsdage kan ses nederst på siden

 

Deltagernes udbytte:

Viden om recovery-orienteret rehabilitering i praksis med introduktion til og træning i udvalgte redskaber. Organisatorisk og individuel plan for læring og udvikling i praksis. 

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen 

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 
 

 

Undervisere/oplægsholdere:

Undervisningen varetages af et hold af undervisere, som bidrager til dagenes indhold. Der vil være en gennemgående konsulent fra Substans, som står for opstart og afslutning af kurset.  

 • Rikke Ø. Asmussen og Christian Buskjær Christensen, chefkonsulenter i Substans-Konsulenthus  

 • Mie Leer, uddannet underviser og supervisor i Åben Dialog  

 • Line Top Abildtrup, uddannet i Åben Dialog og erfaren leder af bo-tilbud med særlig indsigt i LA2  

 • Daniel Ancher Andersen, specialvejler og praksiserfaringer fra recovery-skolen i Randers  

 • Inge Niewald Mikkelsen, peer medarbejder og erfaring fra borgerrettet undervisning i recovery 

 • Bjarke Solkjær, leder af Grib København  

 • Christina Færch Jensen, holdleder i ”Team mod på livet”, under Grib København 

 • Marie Holdt, chefkonsulent og partner i Ingerfair 

Varighed: 5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling og er derfor gratis. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.  

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra:  

 • Myndighedsområdet  

 • Behandlingspsykiatrien  

 • Jobcenteret  

Indhold på dagene

Formålet er at sikre, at alle lederne og evt. nøglemedarbejdere får en fælles forståelse af, hvilke fokuspunkter for konkret ny praksis forløbet skal sætte gang i, og ledernes rolle i processen. På ledermodulet foretager lederne en indad skuende analyse af udviklingspotentialer efter en model til organisatoriske forandringer fra Substans Konsulenthus. Fokus i prøvehandlinger og ledernes rolle i at få prøvehandlinger til at rulle aftales. 

Medarbejderne introduceres til recovery-orienteret arbejde med rehabilitering ud fra et overordnet konceptuelt perspektiv, som bygger på Socialstyrelsens 8 principper for recovery-orienteret rehabilitering. Dagen knytter an til praksis inspireret af Åben Dialog og LA2. Deltagerne arbejder videre ind i forandringsmodellen opstartet på ledermodulet.  

Dagen indledes med en kort introduktion til at det at have en traumebevist opmærksomhed i relationsarbejdet. Deltagerne træner konkrete greb og elementer for eksempel fra Åben Dialog og LA2 via cases fra egen organisation og øvelser. Fokus vælges på baggrund af de definerede organisatoriske læringsmål fra forandringsmodellen.  

Vi arbejder videre med forandringsmodellen og zoomer nu ind på og træner samtaler om håb drømme og personlige ressourcer særligt ud fra motiverende tilgang. Vi introducerer til og drøfter erfaringer med at opnå feedback som et led i arbejdet med borgerne som erfaringseksperter. 

Formålet med dagen er at understøtte brugen af metoder til at styrke borgernes forbundethed med andre mennesker. Fokus kan dels være på at facilitere netværksmøder med familier, venner og bekendte. Fokus kan også være på at tilrettelægge indsatser, der skaber grobund for fællesskaber. Deltagerne inspireres med Hillary Cottams beskrivelse af bevægelsen fra velfærd til radikal hjælp og arbejdet med peer-professionelle. Med konkrete eksempler fra praksis og fra filmfortællinger vises, hvordan sociale indsatser kan skabe grobund for fællesskaber og forbundethed mellem mennesker. 

Deltagerne drøfter, hvad der har fungeret og hvad der har udfordret i prøvehandlingerne set fra et borgerperspektiv og et fagprofessionelt perspektiv. Efter aftale med læringsteams vises udvalgte klip fra filmoptagelser af prøvehandlinger og borgernes feedback på prøvehandlinger. Deltagerne reviderer samlet set forandringsmodellen og vælger fokuspunkter for videre implementering. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
Rikke Asmussen
Chefkonsulent | Substans Konsulenthus
Rikke Asmussen