På dette kursus arbejder vi med sundhed ind i en socialfaglig kontekst. Hele din organisation får således om hvordan arbejdet med sundhed og socialpsykiatri kan samtænkes i den socialpsykiatrifaglige praksis.

På dette praksiskursus arbejder vi over 6 undervisningsdage og mellemlæggende afprøvninger med at kvalificere den sundhedsfaglige indsats på det socialpsykiatriske tilbud ud fra de risici netop tilbuddets borgere har.

Praksiskurset er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb med løbende sparring til kursusdeltagerne. Det kommer blandt andet til udtryk gennem de øvelsesbaserede elementer på selve kurset, afprøvninger imellem undervisningsdagene og de efterfølgende prøvehandlinger i egen praksis. Praksiskurset har et højt fokus på aktualitet for din organisation og høj fokus på implementering. Derfor gennemføres et aktionslæringsforløb med løbende sparring til kursusdeltagerne. Dette indebærer en ledelsesworkshop på fire timer efterfulgt af fem kursusdage på 5 timer med cirka 3-4 ugers mellemrum. Imellem kursusdagene er der løbende online sparring. 

 

Forløbet ser således ud: 

 

 • Formøde hvor indhold og kursusplan aftales 
 • Dag 1: Workshop om ledelse og implementering 
 • Dag 2 og 3: Mental sundhed og trivsel 
 • Dag 4: Håndtering af somatisk sygdom 
 • Dag 5: Forebyggelse og sundhedsfremme 
 • Dag 6: Opfølgning og implementering 

 

Imellem dagene er der online sparring. 

Se uddybelse af de enkelte dage nederst på siden.

  

Deltagernes udbytte

Praksiskurset skal kvalificere den sundhedsfaglige indsats på det socialpsykiatriske tilbud ud fra de risici netop tilbuddets borgere har. Deltagerne opnår færdigheder i at kombinere den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats. Formålet med kursusdagene er, at medarbejderne på socialområdet skal kende konteksten for at løse den sundhedsfaglige indsats på socialområdet. Det forventes, at medarbejderne kan: 

 • indgå i den helhedsorienterede indsats 
 • arbejde tværfagligt 
 • understøtte og være med til at udvikle den sundhedsfaglige og sundhedspædagogiske indsats for borgerne 

Deltagerne får kompetencer til at arbejde målrettet med at forebygge somatisk sygdom på det socialpsykiatriske tilbud og derved forebygge ulighed i sundhed. 

 

Underviser/Oplægsholder
 

 • Peter Thybo, Sundhedsinnovator, fysioterapeut, forfatter, forsker og foredragsholder

Peter har skrevet flere anmelderroste fagbøger, bl.a. ”Det Dobbelte KRAM”. Har over 35 års praksiserfaring med vidt forskellige borgergrupper og er præmieret projektleder af Kommunernes Landsforening. Har arbejdet som ledende fysioterapeut med rehabilitering og efter kommunalreformen som landets første sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune. Senere specialkonsulent i en Forskningsenhed i Regionspsykiatrien med særlige opgaver inden for mental sundhed og samarbejde på tværs af fag og sektorer. Har en mastergrad i læreprocesser og kultur samt P.D. i almen pædagogik. Har været formand for Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed, og er den første fysioterapeut i Danmark med certificeret specialistgodkendelse i Arbejdsliv, Sundhedsfremme og Forebyggelse. Arbejder i dag særdeles bredt nationalt og internationalt som selvstændig ud fra egen virksomhed SundhedsUniverset.com med især mental sundhed, sundhedspædagogik og neuropædagogik og er bl.a. ekstern faglig konsulent og underviser på Efter- og Videreuddannelse på VIA University College. Læs mere på www.sundhedsuniverset.com

 • Michelle Toftegaard,  Adjunkt, Sygeplejerske, cand. San. i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, pædagogik og uddannelsesstudier, Absalon

Michelle er sygeplejerske med erfaring inden for social –og sundhedsfagligt arbejde med socialt udsatte, psykiske lidende mænd og kvinder, hjemløse og misbrugere fra sundhedsfagligt klinik på Vesterbro, stofindtagelsesrum og rusmiddel-center.

 • Andrea Brok. Sygeplejerske, Master of Science i Nationalism Studies

Andrea Brok er sygeplejerske med en akademisk og politisk interesse i diverse former for ulighed – og særligt hvordan man kan modarbejde ulighedsbevarende strukturer med normkritiske redskaber og metoder. Andrea har været sundhedsfaglig koordinator i socialpsykiatrien i Københavns kommune, hvor hun har været projektleder på oprettelsen af et værestedet Nansen for psykisk sårbare unge. Hun har erfaring med at arbejde med recovery og empowerment hos en bred gruppe af psykisk sårbare og socialt udsatte unge.

 • Heidi Graff Mortensen

Heidi Graff her mange års erfaring med udvikling af ledere tæt på kerneopgaven, både i form af undervisning på diplom i ledelse og med skræddersyede udviklingsforløb på velfærdsområderne. Heidi har udviklet og faciliteret/undervist på lederudvikling for sundhedssektoren, både den somatiske og den psykiatriskei og har udviklet og faciliteret/undervist ledere i socialpsykiatrien gennem flere år. Har adskillige års erfaringer som leder/chef i både offentlige og private organisationer.

 • Karen Bro Aaen, Lektor, VIA

Karen er sygeplejerske med erfaring i at undervise inden for social –og sundhedsfagligt arbejde. Hun har i flere år undervist sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere i ulighed i sundhed, Multisygdom, metoder i arbejdet med den sundhedsfaglige indsats for borgere. Ligeledes har undervisning også omhandlet, hvordan man kan arbejde tværfagligt ift. at få socialfaglige kompetencer inddraget i det sundhedsfaglige

 • Vibeke Haldrup, VIA

Vibeke har arbejdet med ledelse, organisations- og medarbejderudvikling i hele sit arbejdsliv. Hun har dels haft overordnet lederansvar og arbejdet som in-house konsulent og ekstern konsulent.

Derfor spiller hun ind med solid erfaring hvad angår alt fra det overordnede ledelsesansvar, budgetter, personaleledelse mv. Hun kender til at rammesætte, koordinere projekter og sikre sammenhængskraft og bæredygtige strukturer i organisationer. At hun er en erfaren proceskonsulent og leder gør hende ydermere til en stærk sparringspartner på alle niveauer af en organisation.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen 

Kurset afholdes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen. 

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 
 

 

Varighed: Varighed: 5 undervisningsdage og 1 ledelsesmodul
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling og er derfor gratis. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud

Indhold på dagene

På dag 1 afholdes en fire timers workshop for ledelse og nøglepersoner. Målet med denne workshop er at give rekvirenten en større forståelse for, hvordan ledelse og nøglepersoner kan understøtte, at den nye viden fra praksiskurset bliver forankret i organisationen. 

På workshoppen vil der således blive arbejdet med, hvordan medarbejderne kan skabe rum til at øve sig og træne den nye læring. Hvordan ledelsen kan skabe et miljø, hvor medarbejderne får mulighed for at reflektere og sparre omkring den nye viden samt et fokus på, hvordan borgerne kan inddrages i processen. For at højne muligheden for implementering i praksis indebærer det, at ledelsen og nøglemedarbejderne udarbejder en forankringsplan, der systematisk følger op på praksiskurset under og efter forløbet. 

Mental sundhed og trivsel er centrale omdrejningspunkter i det socialpædagogiske arbejde, og deltagernes forudsætninger for at omsætte de somatiske elementer hviler på den socialpædagogiske grundkompetence, relationsarbejdet. På kurset forbindes dette med det fysiske menneske, KRAM-faktorer og sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, for at deltagerne kan integrere sundhedsperspektiver i den socialpædagogiske praksis. Gennem en recovery-orienteret tilgang introduceres sundheds-og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM samt betydningen af krop, bevægelighed og sanselighed for mental sundhed og handlekompetence. Der gives konkrete redskaber og arbejdsgange, der kan bidrage til, at kursisterne kan understøtte arbejdet med mental sundhed, trivsel og rehabilitering i socialpsykiatriske tilbud. Kursisterne får viden og kompetencer til at anvende redskaber i rehabiliteringen til at arbejde målrettet med sundhed som en integreret del af det socialpædagogiske arbejde. 

 

De traditionelle KRAM-faktorer (Kost –Rygning –Alkohol –Motion) suppleres med et mentalt sundheds-KRAM (Kompetencer –Relationer –Accept –Mestring) som knytter an til recovery og beskyttende faktorer for mental sundhed.  

For at kunne indgå i opgaveløsningen er det nødvendigt at have en fælles viden, et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad den sundhedsfaglige indsats kalder på af kompetencer. Deltagerne på kurset vil få indsigt i de lovgivningsmæssige rammer og dilemmaer mellem servicelov og sundhedslov.  Med udgangspunkt i de 12 sygeplejefaglige problemområder arbejdes med at kunne håndtere borgers behov og problemer relateret til deres sygdom/sygdomme i et rehabiliteringsperspektiv. Deltagerne skal arbejde med dataindsamlingsmetoder for at få redskaber til, hvordan man kan systematisk kan observere og vurdere borgers somatiske sundhedstilstand. Her indgår, hvorledes medarbejdere kan videregive informationer gennem mundtlig kommunikation og skriftlig dokumentation til samarbejdspartnere i eller uden for egen organisation. Samlet set skal medarbejderne efter dag 4 kunne indsamlede data, der har betydning for borgers sundhed og handle på det herunder vurdere, hvornår sundhedsfaglig bistand kan være relevant. 

Der bygges videre på dag 2, 3 og 4 i forhold til at sætte Forebyggelse og Sundhedsfremme i en kontekst af Det Dobbelte KRAM og håndtering af somatisk sygdom. Der tages udgangspunkt i borgerens hverdag i de socialpsykiatriske tilbud i forhold til aktuelle og potentielle problemstillinger. Her arbejdes med WHOs sundhedsdefinition og sammenhængen mellem det salutogene perspektiv og recovery-perspektivet med fokus på, hvordan samarbejdet med borger kan blive mere sundhedsfremmende.  Endeligt introduceres til forebyggelsespakker og almenforebyggende indsatser i socialpsykiatrien og samarbejde med almen kommunale forebyggelsestilbud. Gennem øvelser arbejders der med, hvorledes medarbejdere kan planlægge livsstilvejledning i gruppeforløb, idet erfaringer viser, at borgere med psykiske lidelser har lettere ved at omlægge livsstil i fællesskab med andre frem for individuelt. 

På dag 6 omkring opfølgning og implementering arbejder deltagerne aktivt med den organisatoriske læring og forankring, faciliteret af underviser. Der samles op på effekten af de foreløbige indsatser ift. borgeres sundhed samt fokus og udfordringer for medarbejderne, og der drøftes erfaringer med træning, afprøvninger og prøvehandlinger, prioriteringer af indsatser og ledelsesudfordringer. På den sidste dag på kurset tilgodeses behovet for at styrke den organisatoriske læringsproces på de enkelte tilbud, hvor viden og værktøjer om konkrete strategier ift. det videre arbejde med sundhed i det socialpsykiatriske tilbud. Teamet giver basis for aktionslæring på tilbuddet for dermed at sikre implementering og opfølgning.  På dagen er målet, at kursisterne skal have: 

-Klarhed over, hvilke områder den sundhedsfaglige indsats i særlig grad skal kvalificeres i det socialpædagogiske arbejde med recovery-orienteret rehabilitering 

-Klarhed over, hvilke sundhedsfaglige redskaber, som har været vellykkede i brug, og som skal/bør implementeres 

-Fælles indsigt i de potentielle organisatoriske udfordringer, der kan være forbundet med implementering og værktøjer til at skabe mere sundhed hos borgerne 

-Færdigheder til at justere implementeringsstrategien i arbejdet med sundhed i socialpsykiatriske tilbud 

I perioden mellem de enkelte dage på praksis kurset skal deltagerne udføre prøvehandlinger i egen praksis. Prøvehandlingerne tager afsæt i deltagernes egne problemstillinger. Målet er at understøtte transfer samt at inddrage deltagernes praksis som læringsarena. Erfaringerne inddrages på opfølgningsdagen, som har til formål at hjælpe deltagerne til at justere og styrke implementeringen i egen praksis. For yderlige at styrke læring, transfer og implementering i forhold tilden somatiske sundhed, da dette for de fleste medarbejdere og ledere vil være ny viden, får grupperne mulighed for at trække på den sundhedsfaglige underviser med virtuel coaching. Der rammesættes to til firesessioner af en time i perioden mellem kursusdagene i forhold til de stillede afprøvningsopgaver. Den konkrete tidsplan aftales med rekvirenten. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Christina Dahl Madsen
Udviklingskonsulent | VIA
Christina Dahl Madsen