Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete eksempler på samarbejdsformer. Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug er en af de udfordringer, der fylder mest i socialpsykiatrien – især i forbindelse med at udvikle praksisnære tiltag, der virker. Dette kursus giver det vidensmæssige fundament og anviser videre muligheder for at styrke indsatsen.

Videnskurset afholdes som én kursusdag. Kurset introducerer den væsentligste, aktuelle viden på området om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder, udredning og konkrete, kommunale cases.

På kursusdagen bliver deltagerne præsenteret for aktuel viden inden for dobbeltdiagnoseområdet, herunder prævalens, samspillet mellem rusmidler og psykiske problemstillinger, rusens funktion, afhængighed, abstinens, belønningssystemets funktion ved afhængighed samt typiske problemstillinger for målgruppen set indefra og udefra.

Deltagerne får også indblik i nyeste lovgivning, aktuelle indsatser, retningslinjer og lovgivning for borgerforløb samt viden om, hvor ansvaret for behandling og støtte er placeret.

Gennem introduktion af udredning/screening som redskab til inddragelse af borgerens perspektiv samt gennemgang af virksomme samarbejdsmodeller på området får deltagerne indblik i konkrete tilgange til at arbejde recovery-orienteret med målgruppen.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

  • Psykolog Eline Hyldager
  • Psykolog Tina Lundgreen Sørensen

Begge har stor erfaring med arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug samt at undervise og supervisere heri.

Underviserne er flerårig VISO-leverandør og leverer ydelser til en lang række områder: socialpsykiatri, psykiatri, retspsykiatri, misbrugsbehandling, forsorg og sagsbehandlere i kommuner.

400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
10. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartnere fra:

  • Myndighed
  • Misbrugsbehandlingen
  • Behandlingspsykiatrien
  • Jobcenteret
  • Det kommunale sundhedspersonale

Program

Velkomst - hvem er vi og hvem er i? - Hvad håber du/I at få med fra dagen i dag?
Video om Recovery-orienteret Rehabilitering
Målgruppen borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Ressourcefokuseret vidensindsamling sammen med borgeren
Frokost
Lovgivning og vigtigste nationale retningslinjerpå området
Metoder og samarbejdsmodeller i den rehabiliterende tilgang
Aktuelle og fremtidige indsatser, initiativer og udviklingsprojekter på området
Afrunding af dagen
Fælles opsamling af dagen med både mundtlig og skriftlig evaluering.
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen