Videnskurset skal overordnet bidrage til at udvikle arbejdet på tværs af Socialpsykiatrien og andre områder, så deltagerne i højere grad formår at hjælpe borgerne til at leve mere meningsfulde og selvstændige liv. Formålet med kurset er at give deltagerne forsknings- og praksisbaseret viden om betydningen af helhedsorienterede indsatser for borgerne og dermed inspiration til at udvikle egen praksis.

På dagen tilbydes deltagerne viden om vigtigheden af helhedsorientering samt indsigt i metoder og tilgange, der kan understøtte en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for borgerne.

Deltagerne inviteres til at dele erfaringer, analysere egen praksis og spotte forbedringspotentialer med udgangspunkt i de faglige oplæg og modeller, som præsenteres.

Temaerne på dagen er følgende:

 • Rammer og vilkår for samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og sektorer
 • Helhedsorienterede og sammenhængende løsninger fra et borgerperspektiv – recovery-orienteret rehabilitering
 • Faglige metoder og tilgange med et klart borgerperspektiv, der understøtter sammenhængende indsatser, fx CHIME og Åben dialog
 • Indsigt i praksiserfaringer om organisering og koordinering af samarbejde og opgaver på tværs
 • Ledere og medarbejderes opgaver og roller som kompetente fagprofessionelle, der understøtter løsninger for borgerne

 

Deltagernes udbytte

De konkrete læringsmål retter sig mod:

 • Opbygning af viden om viden fra forskning om helhed og sammenhæng
 • Et borgerorienteret perspektiv på mødet med velfærdssystemet
 • Træning i anvendelse af metoder og redskaber/ afprøvning
 • Forankring i egen praksis
 • Organisatorisk implementering og forandring

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

 • Chefkonsulent Rikke Ø. Asmussen, Substans Konsulenthus
 • Chefkonsulent Christian Buskjær, Substans Konsulenthus
 • Jacob Storch, direktør CRECEA
 • Heidi Alstrup, Arbejds- og organisationspsykolog CRECEA

 

  

  

400 kr.
Sted og startdato
Odense: 23. september 2024
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
23. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud og relevante samarbejdspartnere fra andre områder, herunder fx

 • Myndighedsområdet
 • Job og beskæftigelse
 • Børneområdet
 • Ældre-/ sundhedsområdet
 • Regionspsykiatrien

Program

Velkomst og introduktion til dagens læringspointer
Hvorfor Helhed og sammenhæng?
Udfordringer fra et ledelsesperspektiv, et fagligt perspektiv og et borgerperspektiv
Forskning/praksisundersøgelser og konkrete borgererfaringer om mødet med systemet
Indikatorer for kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor. Recovery-orienteret rehabilitering og CHIME

Oplæg og gruppedialog cases og analyse af egen praksis
Pause
Vilkår og betingelser for Helhed og sammenhæng
Juridiske rammer; formålsbestemmelser i serviceloven, retssikkerhedslov og ny hovedlov
Økonomi, styring og organisering
De fagprofessionelles opgave og rolle

Oplæg og gruppedialog cases og analyse af egen praksis
Frokost
Strukturel og relationel koordination
Den ledelsesmæssige forankring og retning for helhed og sammenhæng - forskningsbaseret viden om relationel kapacitet
Konkrete praksiseksempler på organiseringsformer, tovholderfunktion, Borgers plan, mødeledelse, fælles afgørelser
Ledelse af netværksmøder med Åben Dialog som eksempel

Oplæg og gruppedialog cases og analyse af udviklingspotentialer koblet til egen praksis
Opsamling af læringspointer
Drøftelser og spørgsmål i plenum
Evaluering af dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen