Vil du blive bedre til at støtte mennesker med angst, depression, stress eller PTSD? På dette kursus får du viden om hvad det vil sige at leve disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vanskeligheder. Mange kan komme sig, hvis de får den rette støtte og hjælp.

På dette kursus fokuserer vi på psykiatrifaglig viden omkring angst, depression, stress eller PTSD. Med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering arbejder vi med, hvad det vil sige at leve med disse diagnoser. Du præsenteres for konkrete metoder til at afhjælpe et akut angstanfald gennem fysisk aktivitet og åndedrætsøvelser. Særligt for angstlidelserne forklares betydningen af eksponering og sikkerhedsadfærd. Særligt ved stressbelastning og PTSD vil der være fokus på at give deltagerne en forenklet neurofysiologisk forståelse af tilstanden. Der gives dertil eksempler på, hvordan natur kan inddrages som konkret metode til at hjælpe et belastet nervesystem.

Kurset vil indeholde oplæg, diskussioner og gruppearbejde og vil komme omkring nedenstående temaer:

  • Diagnoserne jævnfør ICD-11, som dog relateres til ICD-10, hvor det er nødvendigt for forståelsen af de enkelte diagnoser
  • Borgerperspektiv - borgerens ressourcer
  • Den socialfaglige indsats
  • Viden om indsatser i behandlingspsykiatrien
  • Forebygge stigmatisering / af-stigmatisering
  • Kommunikation og relationsdannelse
  • Generelle metoder: Åben Dialog, Social Færdighedstræning, herunder problemløsningsstrategier.

 

Deltagernes udbytte 

Når du har deltaget på kurset vil du have en grundlæggende viden om hvad det vil sige at leve med angst, depression, stressbelastning eller PTSD. Du kan støtte mennesker med diagnoserne ud fra en recovery orienteret tilgang. Du har desuden viden om indsatser og metoder som sammen med recovery-orienteret rehabilitering kan hjælp mennesker med forandret virkelighedsopfattelse. Du bliver således bedre til at begrunde dine pædagogiske valg i arbejdet med mennesker.

På kurset får du desuden mulighed for at bringe dine egne erfaringer i spil, ligesom du bliver inspireret af andres erfaringer på området.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 
 

 

Undervisere

  • Stina Rose Linderoth,  Adjunkt, Sygeplejerske, kandidat i sygeplejevidenskab(cand.cur.), Absalon

Stina har gennem sit virke som sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist i psykiatrien opnået stort specialekendskab og indgående viden om psykiatriske sygdomme, behandling og sygepleje. Hun har haft en central rolle i udvikling og organisering af forskellige behandlingsforløb og tilbud i hospitalspsykiatrien. Stina underviser på sygeplejerskeuddannelsen og underviser i psykiatri (sygdomslære, akutpsykiatri, psykiatrisk sygepleje mm.), klinisk lederskab, etik og neurologi.

  • Diana Astrup Nielsen, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og Ergoterapeut, VIA

Diana har solid erfaring indenfor det socialpsykiatriske område, hvor hun som ergoterapeut har arbejdet med særligt socialt udsatte, der var karakteriserede ved psykosociale vanskeligheder, herunder psykisk lidelse, misbrug og/eller hjemløshed. Endvidere har Diana arbejdet som SKP (opsøgende kontaktperson), bostøttemedarbejder og medarbejder på et værested i Aarhus. Diana afsluttede desuden sin kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med et aktionsforskningsprojekt, omhandlende recovery i socialpsykiatrien.

400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se alle dage og tidspunkter
KUC Kolding, Ågade 27, 6000 Kolding
16.05.2023 kl. 09:00 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud. Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartnere fra myndighed.                                                                                                                                                                                

Program

Velkomst, introduktion til dagens program samt underviser
Kort introduktion til de lovgivningsmæssige rammer
Pause
Forskningsbaseret viden om angst, depression, stressbelastning og PTSD
Gode eksempler fra den kommunale praksis
Frokostpause
Udviklingsinitiativer på området
Pause
Borgerperspektivet
Opsamling og afrunding af dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
Socialstyrelsens globe
Udviklingskonsulent | VIA
Christina Dahl Madsen