Et modul designet til fremtidens arbejdsopgaver i den administrative funktion og rolle på uddannelsesområdet

Modulet består af følgende hovedtemaer:

 • Organisation og rammer
 • Digitalisering
 • Sagsbehandling
 • Roller/relationer
 • Kommunikation og formidling
 • Kvalitet i opgaveløsningen

Formål:

Du vil:

 • få personlige og faglige kompetencer til at blive en kompetent og ak­tiv med­spillere på uddannelsesområdet
 • få forståelse for relationers betydning for en attraktiv arbejds­plads, de administrative med­arbejderes flersidige roller og får red­skaber til at bidra­ge til det gode teamsamarbejde
 • blive i stand til selvstændigt og i samarbejde med ledelse og kollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere at løse hverdagens mangeartede og ofte komplekse opgaver
 • få indsigt i relevante begreber, teorier og lovområder og lærer at anvende disse i praksis

 

Udbytte:

Du vil:

 • opnå viden om de administrative opgaver i en decentral organisation med centralstyring
 • opnå viden om administrative fællesskaber
 • opnå viden om målene og rammerne for uddannelsesområdets virke
 • opnå viden om betydningen af god forvaltningsskik
 • opnå viden om relationernes betydning for en attraktiv arbejdsplads

Du vil:

 • få forud­sæt­ninger for at udføre de ad­ministrati­ve opgaver på uddannelsesområdet i et samspil med arbejdspladsens interes­senter
 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at du kan anvende dem på konkrete problemstillinger under hensyntagen til god forvaltningsskik
 • kunne deltage aktivt og kompetent i arbejdet med kvalitetssikring af arbejdspladsens/orga­nisationens opgaveløsning
 • kunne sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil
 • kunne anvende de digitale redskaber, der til en­hver tid er til rådighed og til stadighed bliver en større del af den offentlige arbejdsplads

Du vil:

 • i samarbejde med ledelse og kolleger være i stand til gennem analy­se og prioritering at arbej­de syste­matisk i den daglige administra­tion og kunne udvikle egen praksis under hensyntagen til den til enhver tid gældende kontekst
 • kunne være en aktiv medspiller i forbindelse med kvalitetssikring/nye tendenser/ny udvik­ling på uddannelsesområdet, herunder kunne bidrage til arbejdspladsens/organi­satio­nens opgaveløsning og udvikling
 • kunne håndtere forandrings- og udviklingsorienterede opgaver og situationer i samarbejde med ledelse, kollegaer og eksterne interessenter
 • kunne vurdere betydningen af kvalitet og service i samarbej­det med ledelse, kollegaer og eksterne samarbejdspartner
 • blive i stand til at analysere og vurdere, hvilke love og bestemmelser, der er relevante i forhold til konkrete opgaver

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45 - undervisningen foregår online.

Særlige forhold

Modulet er på akademi-niveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen. Du behøver ikke have taget andre moduler på Kommunomuddannelsen for at deltage på modulet. 

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS

10.00

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: Januar 2023
Varighed: 10 undervisningsgange, undervisning 1 gang om ugen. Undervisningen er 100% online.
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
januar 2023 - juni 2023
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en Synopsis
maj 2023 - juni 2023
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrativt personale ved uddannelsesinstitutioner

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen