Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager.
 • Du får specifik viden om og kan bevæge dig sikkert og hjemmevant i kontrolområdets lovmæssige regler, rammer og intentioner, og du kan håndtere personfølsomme oplysninger på korrekt vis.
 • Med vægt på en helhedsorienteret tilgang til sagsbehandlingen arbejder vi med motiverende metoder og tilgange til borgerdialogen. Og du forstår betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører og du kan vurdere, hvilken samarbejdspartnerne der skal inddrages og bringes i spil i en given sag.
 • Du får viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.
 • Du ved, hvordan du kan anvende sociale medier i kontrolsager og forstår, hvordan denne viden kan anvendes som en understøttende del af sagsbehandlingen og kommer også omkring de etiske aspekter i den forbindelse
 • Du får indsigt i og kan reflektere over din egen rolle og opgaverne i forhold til borgeren, samarbejdspartnerne og systemet.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

Lovgivning, retligt grundlag og politiske målsætninger

 • Hvad er socialt bedrageri
 • Databeskyttelsesforordningen – videregivelse og behandling af oplysninger
 • Databeskyttelsesloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Cpr. Loven.
 • Grundloven
 • Div. specielle lovgivninger, herunder Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om sygedagpenge. Lov om Udbetaling Danmark
 • Vejledninger til lovgivninger
 • Sagsbehandlingsmæssige regler, herunder formalia, god forvaltningsskik og god kommunikation og dialog med borgeren.

Helhedsorienteret sagsbehandling

 • Samarbejdet med øvrige offentlige myndigheder
 • Samarbejde med UDK – den fælles dataenhed
 • Samarbejdet med private – både personer og virksomheder
 • Hvordan kommunikerer vi med borgerne
 • Virksomhedskontroller, herunder hvordan læser et regnskab og R75
 • Politianmeldelser/straffeloven § 289a

Tilgængelige IT-systemer og dokumenter

 • Opslag og fremsøgning af oplysninger
 • Redskaber til forberedelse af samtaler
 • Sammenholde borgerens oplysninger med fremsøgt data
 • Redskaber, samarbejde og systematik
 • Den fælles dataenhed

Anvendelse af sociale medier

 • Hvad kan undersøges
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Søgemaskiner, herunder Google

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå viden om, hvilke systemer de kan hente oplysninger fra, herunder konkret fremsøgning af oplysninger til at belyse sager samt hvordan de sammenholder de hentede data med borgerens egne oplysninger i sagen
 • have specifik viden om, hvilke love, reformer og incitamenter der anvendes i sagsbehandlingen samt hvilke muligheder den enkelte lovgivning åbner op for, og hvad der er af begrænsninger
 • have konkret viden i forhold til anvendelse af sociale medier i kontrolsager samt forstå, hvordan denne viden kan anvendes
 • vide betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører og opnå viden om, hvilke handlemuligheder et sådan samarbejde medfører.

De studerende skal

 • kunne analysere og vurdere henvendelsens karakter og anvende denne viden til at sikre, at de rette data frembringes med henblik på at sikre den mest effektive belysning af en kontrolsag
 • have forståelse for og kunne benytte den specifikke lovgivning på området, samt tilhørende vejledninger
  have viden om egne, lokale og nationale politikker og strategier på kontrolområdet og kunne vurdere, hvilken betydning de har i praksis for sagsbehandlingen af kontrol sager
 • have forståelse for handle- og mulighedsrummet i anvendelsen af sociale medier samt forstå vigtigheden af etiske overvejelser i den forbindelse
 • være i stand til at vurdere, hvilke samarbejdspartnerne der skal inddrages og bringes i spil i en given sag
 • kunne anvende redskaber til den gode kommunikation og dialog med borgeren og være bevidst om konfliktniveauer.

De studerende skal

 • være i stand til at anvende relevante IT-systemer som understøttende del af sagsbehandlingen
 • være i stand til at kunne navigere i de lovgivninger, der bruges på området
 • kunne vurdere, hvilke indsatser der er relevante i den enkelte sag samt kunne sammenholde de forskellige oplysninger til en helhedsorienteret sagsbehandling
 • selvstændigt kunne søge oplysninger via de sociale medier samt kunne vurdere, hvilke oplysninger der er relevante at anvende
 • have indsigt i og kunne reflektere over egen rolle og opgaverne i forhold til borgeren, samarbejdspartnerne og systemet samt egen fremtidig kompetenceudvikling i tilknytning hertil.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og indgå som en del af Kommunomuddannelsen. 

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: Januar 2025
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
Undervisning
Januar til april 2025
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
Maj 2025
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Kommunale medarbejdere, som arbejder med kontrolsager.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen