Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.

Fysiske helbredsproblemer er en risikofaktor, der kan påvirke muligheden for recovery, når man har psykiske vanskeligheder. Den overdødelighed, der er blandt borgere, der er tilknyttet socialpsykiatrien, skyldes i høj grad fysisk sygdom, som er underdiagnosticeret eller underbehandlet. Derfor kan en integration af de somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde gøre en positiv forskel for borgerens recovery-orienterede rehabilitering.

Videnskurset har fokus på følgende temaer:

  • Sygdom og sundhed i et socialpædagogisk perspektiv
  • Viden om somatisk sygdom
  • Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv og i relation til recovery
  • Det dobbelte KRAM
  • Sundhedsfremme og forebyggelse i et organisatorisk perspektiv
  • Gode eksempler fra praksis
  • Udviklingsinitiativer og forskning på området.

Undervisningen er dialogbaseret med inddragelse af deltagerne undervejs og drøftelser af eksempler og dilemmaer samt korte øvelser og refleksioner med sigte på, at du som deltager kan omsætte din nye viden til praksis i samarbejde med borgerne.
Med dette videnskursus får du viden og værktøjer til tilgange og handlinger, som kan understøtte borgerens samlede sundhed og livslængde.

Kurset giver dig

  • Viden om, hvordan du kan arbejde målrettet med den enkelte borgers sundhed og sygdomsforebyggelse
  • Viden om de udfordringer, der er specielle for borgere i socialpsykiatrien ift. at nedsætte deres risiko for at blive tidligt syge af livsstilssygdomme og samtidig styrke deres recovery gennem det dobbelte KRAM
  • Overblik over den væsentligste og nyeste viden på området.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af VIA for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Undervisere

Helle Schnor

er sygeplejerske, ph.d. og underviser med en stærk sundhedsfaglig profil på det socialpsykiatriske område og stor erfaring med at undervise og udvikle kurser til borgere og medarbejdere.

Anja Kammacher

er ergoterapeut og cand.pæd.soc. med flere års erfaring inden for psykosocial rehabilitering og recovery ift. psykisk sårbare og udsatte.

Jonas Kortnum Mogensen

er sygeplejerske og cand.pæd.pæd.psyk med bred erfaring fra det psykiatriske felt og med et fokus på forbedring og udvikling i praksis.

375 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 21. november 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
21.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

 

Kurset er relevant for ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien – både i forvaltningen og i de sociale tilbud.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program
Hvad er sygdom og sundhed i jeres perspektiv? Drøftelse af socialfaglig og sundhedsfaglig forståelse og introduktion til videnskursets temaer. Teoretiske forståelser, der understøtter borgerens sundhed og recovery præsenteres og kobles til egen praksis og fagprofessionelle rolle.

Hvilke dilemmaer kan opstå i det daglige arbejde i socialpsykiatrien, når det kompliceres af somatisk sygdom hos borgeren?

Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv:

Underviseroplæg om definitionen af mental sundhed, Det dobbelte KRAM, uddybet med Antonovskys mestringsmodel, Recovery- og rehabiliteringsperspektivet. Eksemplificeres med gode praksiseksempler fra bl.a. DEFACTUMs inspirationskatalog samt udviklingsinitiativer på området.Gode praksiseksempler fra kommuner og tilbud samt udviklingsinitiativer på området

Ulighed i sundhed
Frokost
Eftermiddagens program
Håndtering af somatisk sygdom:
Underviseroplæg, øvelser og afgrænsning af det store felt af somatisk sygdom med de 12 sygeplejefaglige områder som redskab.

Sundhedsfremme og forebyggelse i et organisatorisk perspektiv:
Underviseroplæg med præsentation af de 11 forebyggelsespakker som et vidensbaseret værktøj til at prioritere og kvalitetsudvikle det socialpsykiatriske forebyggelsesarbejde og gode praksiseksempler fra kommuner og tilbud samt udviklingsinitiativer på området.

Bordrefleksion over dagens temaer relateret til udvikling af egen praksis.
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen