Barnets lov, som udløber af aftalen om Børnene Først fra 2021, trådte i kraft d. 1. januar 2024. I Komponent glæder vi os til at hjælpe jer med at omsætte loven og dens intentioner i jeres praksis.
Udgivet den 08-06-2023

Barnets lov bygger på et tidsvarede børnesyn. Det er lovens intention, at børn og unge med særlige behov skal kunne opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende via den rette hjælp og støtte.

Nogle af de centrale ændringer i loven er:

 • Det tidssvarende børnesyn peger ind i, at børn skal ses i deres egen ret, de får flere rettigheder og at barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen.
 • Børnene skal opleve et børnevenligt system med én fælles digital indgang, færre skift og mere stabilitet
 • Sagsflowet er mere dynamisk og med større rum for socialfaglige vurderinger
 • Børnene skal have hjælp i rette tid. Det skal være tidligt og helhedsorienteret.

Komponent har i regi af partnerskabet om reformen Børnene Først arbejdet sammen med 19 kommuner og KL på at gøre kommunerne klar til lovændringen. I partnerskabet har vi blandet andet arbejdet med kommunale parathedsmålinger, som skaber et godt grundlag for vurdering og prioritering af ændringerne, og vi har efterfølgende arbejdet med perspektiver på et børnevenligt system, organisering, inddragelse, rettigheder og retssikkerhed, rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organisering.

Parathedsanalysen peger på fire centrale udviklingsbehov:

 • Der bliver behov for at gentænke den måde, sagsbehandlingen er organiseret på, hvis vi skal understøtte, at udsatte børn og unge oplever kontinuitet og ikke møder for mange myndighedspersoner på deres vej rundt i det kommunale system
 • Der er behov for kommunikations-og samtalekompetencer og kendskab til metoder og redskaber til hyppig og god dialog med børne og unge, hvis de skal opleve sig reelt inddraget i sagsbehandlingen og kende og gøre brug af deres rettigheder.
 • Der bliver behov for at undersøge kapaciteten og behovet for udvikling af nye tilbud, hvis udsatte børn og unge skal have hurtigere hjælp og hvis hjælpen skal skabe udvikling.
 • Der bliver behov for at tilpasse samarbejdet mellem myndighed og udfører, så indsatserne kommer hurtigt i gang og løbende bliver justeret.

Parathedsanalyserne har sat retning for kommunernes implementeringsplaner.

I Komponent har vi oparbejdet en stor viden og indsigt i organisatoriske, økonomiske og faglige forandringer som følge af Barnets lov. Derfor vil vi meget gerne hjælpe landets kommuner med den store forandringsproces, som I står over for.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Vil du inspireres af andre kommuners initiativer for at imødekomme intentionerne i Barnets lov?

Læs mere Læs mindre

Se videoerne og få et indblik i kommunale initiativer inden for inddragelse, organisering og implementering.

Læs mere Læs mindre
 
 

Implementeringsstøtte og udviklingsworkshops

I Komponent har vi sat os rigtig godt ind i Barnets lov og har i kraft af vores partnerskab med 19 kommuner om implementering af Barnets Lov et rigtig godt billede af de forandringer, loven kræver på både organisatorisk niveau og i forhold til den faglige praksis.

Lige nu ser vi fem temaer, som fortjener særskilt og fokuseret opmærksomhed i forbindelse med implementering af Barnets lov:

 • Faglig praksis for inddragelse og oplysning om børns rettigheder, og særlig fokus på udvikling af inddragelsespraksis på specialområdet
 • Kapacitetsstyring og udvikling af tilbudsviften, så indsatser kan igangsættes straks  
 • Ny samarbejdspraksis mellem myndighed og udfører, som understøtter fleksiblitet og smidighed.
 • Faglig og tværfaglig ledelse
 • Faglig og økonomisk styring af den nye praksis som følger af barnets lov

Vi står klar til at hjælpe jer med at tilrettelægge implementeringen i jeres kommune, så I kommer godt fra start. Vi tilbyder også at tilrettelægge og facilitere udviklingsworkshops. Hertil kan vi byde ind med en unik viden fra de 19 partnerskabskommuner

 

Rådgivning og analyse

Mange kommuner oplever udfordringer med stigende og uforudsete udgifter, hjemsendelser fra Ankestyrelsen og utilfredse borgere. Enkeltsagsbehandling, omprioriteringer og besparelser i forhold til at sikre budgettet sætter dagsordenen fra politisk top til udførende praksis.

I Komponent står vi klar til hjælpe jer med at sikre rettidig omhu i styringen såvel som bæredygtige organisatoriske greb i den daglige og faglige ledelse og drift.

Hos Komponent tilbyder vi analyser og processer, hvor vi gennem kvalitative og kvantitative data kombineret med mere forklarende data finder frem til, hvordan I kan lykkes med en bedre og mere rettidig styring (både modeller og ledelsesinformation), stærkere faglig ledelse og økonomisk forsvarlig faglig praksis og organisering.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan Komponent kan bidrage til udviklingen i din kommune med analyser, økonomiske og faglige styringsgreb samt udvikling af den faglige praksis, organisation og tilbud.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Aktuelle kurser og temadage

Læs mere Læs mindre
Forældrebetaling og egenbetaling, når unge bliver anbragt uden for hjemmet
På dette kursus får du en grundig indføring i reglerne om egenbetaling og forældrebetaling efter reglerne i barnets lov og betalingsbekendtgørelsen samt samspillet med honorering af plejefamilier
Startdato
24. maj 2024, 9. september 2024
Sted
Online
Varighed
En formiddag (3,5 time)
Bliv en kompetent børnegruppeleder
Har du vanskeligt ved at skabe gode og udviklende gruppeprocesser med børn og unge? Så kan du deltage på en bred børnegruppelederuddannelse på 5 dage, hvor du bliver bedre til at planlægge og afholde børne- og ungegrupper, for børn i mistrivsel, ud f...
Startdato
30. maj 2024
Sted
Herlev
Varighed
5 dage
Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser
Søger du et værdifuldt ledernetværk, hvor du kan spejle dine erfaringer i andres og hvor du kan få ny inspiration til faglig ledelse? Vi mødes to gange om året.
Startdato
12. juni 2024
Sted
Flere steder
Varighed
2 årlige møder
Barnets lov og hjælpemidler, bil og boligindretning
Har du styr på alle nye lovgivningsmæssige detaljer i samspillet mellem Barnets lov, hjælpemidler, bil og boligindretning? Ved du hvad det betyder for sagsbehandlingen og samarbejdet med barn og forældre? Det kan du få viden om på dette kursus!
Startdato
13. juni 2024, 9. oktober 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af - Børneinddragelse - Digital læring
Børnesamtale? Lær en velafprøvet metode til at inddrage barnets perspektiv i samtalen. Et onlineforløb med ni moduler og praksisnære øvelser, som lærer dig, hvordan du hjælper forældre i gang med at tale med deres børn om den virkelighed, de er sam...
Startdato
august 2024
Sted
E-læring
Barnets lov – for børn- og ungeudvalgsmedlemmer
Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024 og har nu stor betydning for alle der arbejder med børn og unge – og for Børn og Unge Udvalgene er der tale om nye opgaver og et nyt syn på barnets rettigheder i processen.
Startdato
6. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Bliv klogere på brugen af forældrepålæg samt børne- og ungepålæg
Vil I have inkorporeret brugen af forældre- samt børne- og ungepålæg? Du får en grunding indføring i reglerne samt konkrete eksempler der kan give inspiration.
Startdato
13. september 2024
Sted
Online
Varighed
En formiddag (3,5 time)
Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – børn og unge
Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede børne- og ungeområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet. På kurset ser vi desuden nærmere på de økonomiske konsekvenser af Barnets Lov...
Startdato
9. oktober 2024
Sted
Middelfart
Varighed
3 dage
Gruppemetode og ledelse af grupper
Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.
Kommuniker så det LØFT´er
LØFT som metode i forhold til Barnets Lov, med aktiv inddragelse af barn/ung/familie/netværk og fagpersoner. Dette 3-dags kursus stiller skarpt på, hvordan du i både skriftlige og mundtlige kontakt med borgere og samarbejdspartnere kommunikerer inddr...
Varighed
3 dage
Barnets lov og Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad, hvordan?
I reformen Børnene Først er en af de syv målsætninger, at udsatte børn oplever i højere grad at blive hørt og inddraget i sagsbehandlingen. Men hvordan ved vi, om børnene oplever at blive hørt og inddraget? FIT er en oplagt metode.
Varighed
1
Barnets perspektiv – bevidning for professionelle
Vil du og dine kolleger vide mere om børnebevidning som metode og de juridiske aspekter ved anvendelse af metoden? Så giver Rikke Yde Tordrup og Christina Bergsted Andersen jer en god indføring heri på en temadag.
Varighed
1 dag
Trivselslinealen
Hvordan kan vi anvende Trivselslinealen og de aldersopdelte fokusområder til tidlig opsporing og til en større grad af inddragelse af barn/ung/forældre/netværk og fagpersoner? Hvordan bruges risiko og beskyttelsesfaktorer til et fælles dialogværktøj ...
Varighed
1 dag
Samtaler med børn og unge
Kan du tale med alle børn og unge uanset deres forudsætninger? Eller har du et brændende ønske om at styrke dine kompetencer til at arbejde inddragende med alle børn og unge? Så kan du deltage på dette 3 dags kursus og få et skærpet blik på inddragel...

Sociale investeringer

Med sociale investeringer kan vi mange steder opnå bedre effekter for udsatte grupper. Men det kræver nytænkning, både i de faglige miljøer og i vores økonomiske styring. Komponent kan hjælpe kommuner i gang og med at kvalificere arbejdet. 

Vi kan således bl.a. hjælpe din kommune med:

 • Sparring på kommunens proces med at udvikle/forhandle konkrete sociale investeringer
 • Identifikation af praksisområder i din kommune med investeringsbehov
 • Kurser om udvikling af sociale investeringer, fx med fokus på business cases og betalingsmodeller
 • Deling af idéer og erfaringer på tværs af kommuner
 • Oplæg/foredrag om sociale investeringer.
Skolebørn
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
1500x920_MARF
Chefkonsulent
Maja Riis Frederiksen
Christina Kaae
Chefkonsulent
Christina Kaae
MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen
PEB
Centerchef
Peter Bogh