Barnets lov, som udløber af aftalen om Børnene Først fra 2021, er nu vedtaget i Folketinget. Lovens træder i kraft d. 1. januar 2024. I Komponent glæder vi os til at hjælpe jer med at omsætte loven og dens intentioner i jeres praksis.
Udgivet den 08-06-2023

Barnets lov bygger på et tidsvarede børnesyn. Det er lovens intention, at børn og unge med særlige behov skal kunne opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende via den rette hjælp og støtte.

Nogle af de centrale ændringer i loven er:

 • Det tidssvarende børnesyn peger ind i, at børn skal ses i deres egen ret, de får flere rettigheder og at barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen.
 • Børnene skal opleve et børnevenligt system med én fælles digital indgang, færre skift og mere stabilitet
 • Sagsflowet er mere dynamisk og med større rum for socialfaglige vurderinger
 • Børnene skal have hjælp i rette tid. Det skal være tidligt og helhedsorienteret.

Komponent har i regi af partnerskabet om reformen Børnene Først arbejdet sammen med 19 kommuner og KL på at gøre kommunerne klar til lovændringen. I partnerskabet har vi blandet andet arbejdet med kommunale parathedsmålinger, som skaber et godt grundlag for vurdering og prioritering af ændringerne, og vi har efterfølgende arbejdet med perspektiver på et børnevenligt system, organisering, inddragelse, rettigheder og retssikkerhed, rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organisering.

Parathedsanalysen peger på fire centrale udviklingsbehov:

 • Der bliver behov for at gentænke den måde, sagsbehandlingen er organiseret på, hvis vi skal understøtte, at udsatte børn og unge oplever kontinuitet og ikke møder for mange myndighedspersoner på deres vej rundt i det kommunale system
 • Der er behov for kommunikations-og samtalekompetencer og kendskab til metoder og redskaber til hyppig og god dialog med børne og unge, hvis de skal opleve sig reelt inddraget i sagsbehandlingen og kende og gøre brug af deres rettigheder.
 • Der bliver behov for at undersøge kapaciteten og behovet for udvikling af nye tilbud, hvis udsatte børn og unge skal have hurtigere hjælp og hvis hjælpen skal skabe udvikling.
 • Der bliver behov for at tilpasse samarbejdet mellem myndighed og udfører, så indsatserne kommer hurtigt i gang og løbende bliver justeret.

Parathedsanalyserne har sat retning for kommunernes implementeringsplaner.

I Komponent har vi oparbejdet en stor viden og indsigt i organisatoriske, økonomiske og faglige forandringer som følge af Barnets lov. Derfor vil vi meget gerne hjælpe landets kommuner med den store forandringsproces, som I står over for.

 

Aktuelle aktiviteter:

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Aktuelle kurser og temadage

Læs mere Læs mindre
Barnets lov – for børn- og ungeudvalgsmedlemmer
Barnets lov får fra 1. januar 2024 stor betydning for alle der arbejder med børn og unge – og for Børn og Unge Udvalgene er der tale om nye opgaver og et nyt syn på barnets rettigheder i processen.
Startdato
22. januar 2024, 26. januar 2024, 5. februar 2024...
Sted
København, Fredericia, Køge...
Varighed
1 dag
Barnets lov og forebyggelse af magtanvendelse i skole og dagtilbud
Det er vigtigt at anskue magtanvendelse i lyset af de krav, der stilles i Barnets Lov. Loven kræver, at der etableres en sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats for børn og unge med særlige behov. Som...
Startdato
5. februar 2024, 8. februar 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
Barnets lov i samspil med de forvaltningsretlige regler
Barnets Lov skal sikre at barnet inddrages, høres og støttes i at kommer til orde. Myndigheden skal have et konstant fokus på, hvordan barnets perspektiv er tydeligt igennem sagsbehandlingen, i afgørelsen og i opfølgningen. Kurset tilbyder en grund...
Startdato
18. marts 2024
Sted
Aarhus
Børnegruppelederuddannelse
Vil du lære at planlægge og afholde børne- og ungegrupper, for børn i mistrivsel, ud fra en legende og mentaliserende tilgang? Tag en bred børnegruppelederuddannelse på 5 dage. Uddannelsen er praksisnær og vil kunne anvendes direkte i dit arbejde. Du...
Startdato
30. maj 2024
Sted
Aarhus
Varighed
5 dage
HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af - Børneinddragelse - Digital læring
Lær en velafprøvet metode at inddrage barnets perspektiv i børnesamtalen. Onlineforløb med ni moduler og praksisnære øvelser, som lærer dig, hvordan du hjælpe forældre i gang med at tale med deres børn om den virkelighed, de er sammen om. 1 års adgan...
Startdato
december 2024
Sted
E-læring
Gruppemetode og ledelse af grupper
Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.
Barnets lov og Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad, hvordan?
I reformen Børnene Først er en af de syv målsætninger, at udsatte børn oplever i højere grad at blive hørt og inddraget i sagsbehandlingen. Men hvordan ved vi, om børnene oplever at blive hørt og inddraget? FIT er en oplagt metode.
Varighed
1
Barnets perspektiv – bevidning for professionelle
Vil du og dine kolleger vide mere om børnebevidning som metode og de juridiske aspekter ved anvendelse af metoden? Så giver Rikke Yde Tordrup og Christina Bergsted Andersen jer en god indføring heri på en temadag.
Varighed
1 dag
Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – børn og unge
Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede børne- og ungeområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet. På kurset ser vi desuden nærmere på de økonomiske konsekvenser af Barnets Lov...
Varighed
3 dage
 

Parathedsanalysen

Parathedsanalysen er en gap-analyse, som afdækker forskellene mellem kommunens nuværende praksis og praksis, som understøtter mål og intentioner med reformen Børnene Først.

Analysen fokuserer på fem temaer

 • Organisering og kvalitet i sagsbehandlingen
 • Inddragelse af børn og forældre
 • Forebyggende tilbud til børn og familier
 • Anbringelser og adoption
 • Overgang til voksenlivet

For hvert tema vurderer Komponent kommunens parathed ift. at imødekomme reformen.
 

Analysens grundlag

 • Spørgeskemaundersøgelse til ledere og myndighedsrådgivere mhp. at selvevaluere nuværende praksis ift. reformens delelementer.
 • Analyse af centrale styringsdokumenter mhp. om den nuværende styring understøtter reformens intentioner.
 • Interviews med nøglepersoner, fx chef, ledere og udvalgte medarbejdere mhp. at kvalificere de identificerede gab og nuancere billedet af kommunens praksis.

Parathedsmålingerne kan sætte retning for jeres implementering af Barnets lov.

Læs mere Læs mindre
 

Rådgivning, analyse og udviklingsworkshop

Analyser, styring og udvikling af faglig praksis og organisation

Mange kommuner oplever udfordringer med stigende og uforudsete udgifter, hjemsendelser fra Ankestyrelsen og utilfredse borgere. Enkeltsagsbehandling, omprioriteringer og besparelser i forhold til at sikre budgettet sætter dagsordenen fra politisk top til udførende praksis.

I Komponent står vi klar til hjælpe jer med at sikre rettidig omhu i styringen såvel som bæredygtige organisatoriske greb i den daglige og faglige ledelse og drift.

Lige nu ser vi fem temaer, som fortjener særskilt og fokuseret opmærksomhed i forbindelse med implementering af Barnets lov

 • Organisering af sagsbehandlingen, så kontinuitetsprincippet understøttes og børnene oplever et børnevenligt system
 • Faglig praksis for inddragelse og oplysning om børns rettigheder
 • Kapacitet og udvikling af tilbudsviften samt samarbejde mellem myndighed og udfører
 • Faglig og tværfaglig ledelse
 • Faglig og økonomisk styring og aktivitetsdata.

Hos Komponent tilbyder vi analyser og processer, hvor vi gennem kvalitative og kvantitative data kombineret med mere forklarende data finder frem til, hvordan I kan lykkes med en bedre og mere rettidig styring (både modeller og ledelsesinformation), stærkere faglig ledelse og økonomisk forsvarlig faglig praksis og organisering.Vi tilbyder også udviklingsworkshops, hvor vi tilrettelægger og faciliterer jeres forandringsprocesser for at blive klar til Barnets lov. Hertil kan vi byde ind med en unik viden fra de 19 partnerskabskommuner.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan Komponent kan bidrage til udviklingen i din kommune med analyser, økonomiske og faglige styringsgreb samt udvikling af den faglige praksis, organisation og tilbud.

Læs mere Læs mindre

Sociale investeringer

Med sociale investeringer kan vi mange steder opnå bedre effekter for udsatte grupper. Men det kræver nytænkning, både i de faglige miljøer og i vores økonomiske styring. Komponent kan hjælpe kommuner i gang og med at kvalificere arbejdet. 

Vi kan således bl.a. hjælpe din kommune med:

 • Sparring på kommunens proces med at udvikle/forhandle konkrete sociale investeringer
 • Identifikation af praksisområder i din kommune med investeringsbehov
 • Kurser om udvikling af sociale investeringer, fx med fokus på business cases og betalingsmodeller
 • Deling af idéer og erfaringer på tværs af kommuner
 • Oplæg/foredrag om sociale investeringer.
Skolebørn
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
1500x920_MARF
Chefkonsulent
Maja Riis Frederiksen
(1500x950_webfokus_CHKA)
Chefkonsulent
Christina Kaae
MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen
PEB
Centerchef
Peter Bogh