Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.

Som fagprofessionelle i velfærdssystemet bliver vi mere og mere bevidste om styrkerne ved og nødvendigheden af at inddrage alle de mulige ressourcer, der kan være hos og omkring borgeren, i dennes netværk, lokalsamfundet og blandt frivilligkræfter for at lykkes i forhold til borgerens egne mål, håb og drømme.

Gennem teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, borgerfortællinger, værktøjer og øvelser opnår du med dette kursus viden om samarbejde og samskabelse med frivillige, civilsamfund og borgere i socialpsykiatrien.

Du lærer om sammenhængen i den recovery-orienterede rehabilitering, aktiv deltagelse i lokalsamfundet, metoder og tilgange, der styrker samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund, ligesom du bliver klogere på din egen rolle, borgerens rolle samt på samarbejdstilgange i forhold til civilsamfundsaktører.

På kurset sætter vi fokus på paradigmeskiftet i socialt arbejde, medborgerskab, borgerinddragelse, frivillighedens værdier og logikker, tværsektorielt samarbejde samt på viden om civilsamfundsarbejde og sociale forhold.

Videnskurset vil bl.a. omhandle følgende:

 • Sammenhængen mellem recovery og aktiv deltagelse i civilsamfundet
 • Medborgerskab, empowerment og social inklusion
 • Samskabelse som mindset, tilgang og metode
 • Capacity building og den organisatoriske samskabelses-parathed
 • Lovgivningsmæssige muligheder
 • Frivillige organisationers muligheder for at rumme medborgere med psykiske vanskeligheder
 • Afdækning af borgerens ressourcer og netværk
 • Den fagprofessionelles rolle i samarbejdet mellem borgere i socialpsykiatrien, frivillige og civilsamfund.

Efter kurset vil du have opnået:

 • Grundlæggende forudsætninger for at forstå vigtigheden af frivillighed og samarbejde med civilsamfundet i borgernes recoveryproces og social inklusion i almensamfundet
 • Nyeste viden fra praksis og forskning om samarbejdstilgange mellem frivillige, civilsamfund og socialpsykiatri
 • Forståelse for civilsamfundet og frivillighedens værdier, logikker, styrker og forskelligheder fra socialpsykiatrien og herunder, hvordan den fagprofessionelle kan agere facilitator mellem borgerne og civilsamfundet
 • Indsigt i og refleksion over nye roller for både borgere og velfærdsprofessionelle i omstillingen til et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Underviser

Underviser er Anja Kammacher – Adjunkt, KP, ergoterapeut og cand.pæd.soc. - praksis- såvel som udviklingserfaring fra psykiatri- og handicapområdet gennem 15-20 år.

Fagligt fokus på samskabelse, den fagprofessionelle rolle og velfærdssamfundet i forandring, nye borgerroller, facilitering som professionel praksis, psykosocial rehabilitering, recovery, social inklusion, frivillighed, brobygning til civilsamfund, medborgerskab, deltagelse og ressourcer. Stor erfaring med samskabelsestilgangen på området for mennesker i udsatte positioner, både i praksis og projekter samt i undervisnings- og uddannelsessammenhæng. Herunder et par udvalgte eksempler:

Projektleder af sundhedsfremmeprojektet ”Vestegnen til Skagen – et psykelløb for sundhed”, hvor vi på tværs af kommuner og region samt borgere med en psykisk sårbarhed, medarbejdere og civilsamfund samskabte et cykelløb og en ny kultur omkring sundhed og deltagelse. Projektet modtog bl.a. en pris for det tværsektorielle samarbejde og inddragelse af brugerne.

Udvikler af undervisningsmateriale til Socialstyrelsens faglige indsatser omkring samarbejde med civilsamfund.

Modulansvarlig og hovedunderviser på diplommodulet ”Teorier og modeller for samskabelse”.

Samskabelse af undervisning sammen med brugere med psykosociale udfordringer, hvor jeg faciliterer muligheden for, at de fortæller deres i historie ind i en udvalgt faglig kontekst.

Underviser og facilitator i Socialstyrelses-projektet Virksomme gruppestøtteindsatser i et socialt inklusionsperspektiv hos socialpsykiatrierne i Gentofte, Slagelse og Helsingør kommuner.

Mange års erfaring med frivillighed.

Link til UC Viden: https://www.ucviden.dk/da/persons/anja-kammacher-2

 

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, herunder deltagere fra både stab/forvaltning, myndighed og udførerled. Borgere og civilsamfundsaktører kan også deltage under forudsætning af, at de har et grundlæggende kendskab til recovery-orienteret rehabilitering fx via recoveryskoler, andre kurser eller lignende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen