Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.

Som fagprofessionelle i velfærdssystemet bliver vi mere og mere bevidste om styrkerne ved og nødvendigheden af at inddrage alle de mulige ressourcer, der kan være hos og omkring borgeren, i dennes netværk, lokalsamfundet og blandt frivilligkræfter for at lykkes i forhold til borgerens egne mål, håb og drømme.

Gennem teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, borgerfortællinger, værktøjer og øvelser opnår du med dette kursus viden om samarbejde og samskabelse med frivillige, civilsamfund og borgere i socialpsykiatrien.

Du lærer om sammenhængen i den recovery-orienterede rehabilitering, aktiv deltagelse i lokalsamfundet, metoder og tilgange, der styrker samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund, ligesom du bliver klogere på din egen rolle, borgerens rolle samt på samarbejdstilgange i forhold til civilsamfundsaktører.

På kurset sætter vi fokus på paradigmeskiftet i socialt arbejde, medborgerskab, borgerinddragelse, frivillighedens værdier og logikker, tværsektorielt samarbejde samt på viden om civilsamfundsarbejde og sociale forhold.

Videnskurset vil bl.a. omhandle følgende:

 • Sammenhængen mellem recovery og aktiv deltagelse i civilsamfundet
 • Medborgerskab, empowerment og social inklusion
 • Samskabelse som mindset, tilgang og metode
 • Capacity building og den organisatoriske samskabelses-parathed
 • Lovgivningsmæssige muligheder
 • Frivillige organisationers muligheder for at rumme medborgere med psykiske vanskeligheder
 • Afdækning af borgerens ressourcer og netværk
 • Den fagprofessionelles rolle i samarbejdet mellem borgere i socialpsykiatrien, frivillige og civilsamfund.

Efter kurset vil du have opnået:

 • Grundlæggende forudsætninger for at forstå vigtigheden af frivillighed og samarbejde med civilsamfundet i borgernes recoveryproces og social inklusion i almensamfundet
 • Nyeste viden fra praksis og forskning om samarbejdstilgange mellem frivillige, civilsamfund og socialpsykiatri
 • Forståelse for civilsamfundet og frivillighedens værdier, logikker, styrker og forskelligheder fra socialpsykiatrien og herunder, hvordan den fagprofessionelle kan agere facilitator mellem borgerne og civilsamfundet
 • Indsigt i og refleksion over nye roller for både borgere og velfærdsprofessionelle i omstillingen til et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Underviser

Underviser er Anja Kammacher – Adjunkt, KP, ergoterapeut og cand.pæd.soc. - praksis- såvel som udviklingserfaring fra psykiatri- og handicapområdet gennem 15-20 år.

Fagligt fokus på samskabelse, den fagprofessionelle rolle og velfærdssamfundet i forandring, nye borgerroller, facilitering som professionel praksis, psykosocial rehabilitering, recovery, social inklusion, frivillighed, brobygning til civilsamfund, medborgerskab, deltagelse og ressourcer. Stor erfaring med samskabelsestilgangen på området for mennesker i udsatte positioner, både i praksis og projekter samt i undervisnings- og uddannelsessammenhæng. Herunder et par udvalgte eksempler:

Projektleder af sundhedsfremmeprojektet ”Vestegnen til Skagen – et psykelløb for sundhed”, hvor vi på tværs af kommuner og region samt borgere med en psykisk sårbarhed, medarbejdere og civilsamfund samskabte et cykelløb og en ny kultur omkring sundhed og deltagelse. Projektet modtog bl.a. en pris for det tværsektorielle samarbejde og inddragelse af brugerne.

Udvikler af undervisningsmateriale til Socialstyrelsens faglige indsatser omkring samarbejde med civilsamfund.

Modulansvarlig og hovedunderviser på diplommodulet ”Teorier og modeller for samskabelse”.

Samskabelse af undervisning sammen med brugere med psykosociale udfordringer, hvor jeg faciliterer muligheden for, at de fortæller deres i historie ind i en udvalgt faglig kontekst.

Underviser og facilitator i Socialstyrelses-projektet Virksomme gruppestøtteindsatser i et socialt inklusionsperspektiv hos socialpsykiatrierne i Gentofte, Slagelse og Helsingør kommuner.

Mange års erfaring med frivillighed.

Link til UC Viden: https://www.ucviden.dk/da/persons/anja-kammacher-2

 

375 kr.
Sted og startdato
Herlev: 1. september 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
01.09.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, herunder deltagere fra både stab/forvaltning, myndighed og udførerled. Borgere og civilsamfundsaktører kan også deltage under forudsætning af, at de har et grundlæggende kendskab til recovery-orienteret rehabilitering fx via recoveryskoler, andre kurser eller lignende.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program
Sammenhæng mellem recovery og aktiv deltagelse i civilsamfundet.
Oplæg om paradigmeskiftet i det sociale arbejde samt velfærdsstaten, borgerroller og recovery-ideologiens udvikling ift. fokus på frivillighed og civilsamfund, når man arbejder med recovery-orienteret rehabilitering.
Oplæg om medborgerskab som en del af recovery-processen, social inklusion samt stigmatiserende faktorer, der kan være barrierer for medborgerskab.
Inspirationsoplæg fra et borgerperspektiv.
Refleksionsøvelse om medborgerskab som begreb og som en del af recovery-processen på baggrund af egne praksiserfaringer.
Frokost
Eftermiddagens program
Metoder og indsatser, der styrker samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund.
Oplæg om samskabelse og om, hvordan samskabelse som mindset, tilgang og metode understøtter samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund samt recovery-orienteret rehabilitering.
Korte introduktionsoplæg om, hvilke rammer og strukturelle ressourcer der skal være til stede i socialpsykiatrien og civilsamfundet for at understøtte recovery-orienteret rehabilitering: Capacity building, lovgivningsmæssige muligheder, frivillighed samt krav og muligheder i civilsamfundet ift. at rumme medborgere med psykiske vanskeligheder.
Programmet - fortsat
Samarbejdstilgange til civilsamfundsaktører i lokalsamfundet.
Oplæg og refleksion over egen praksis som den samskabende og innovative velfærdsprofessionelle og de forskellige positioner og roller, man som fagprofessionel kan have som facilitator i samarbejdet på tværs.
Introduktion til metoder til afdækning af borgerens ressourcer og netværk.
- Mapping-øvelse med fokus på tilbud i lokalområdet.
Opsamling og afrunding
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen